Matrah artırımı yapan firmaya sonraki süreçte vergi müfettişi sahte belge düzenleme veya kullanma fiili nedeniyle vergi + vergi ziyaı ve hapis cezası uygulayabilir mi? (gerçekten sahte fatura düzenlediği tespiti yapılmış olsa da)
Örnek: (A) firması 2014 yılı için matrah artırımı yapmıştır. Sonra (B) ve (C) firmalarının 2014 incelemeleri sonucunda firmaların (A) firmasından sahte fatura aldıklarını tespit edilmiş ve firmalar itiraf etmişlerdir. Yine de de (A) firmasına 2014 yılı için sahte faturadan işlem yapılamayacak mı?
 
Mükellefler, 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun hükümlerine göre gelir veya kurumlar vergisi matrahlarını artırdıkları takdirde, kendileri hakkında artırımda bulundukları yıllar için gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ve bu yıllara ilişkin olarak bu vergi türleri için daha sonra başka bir tarhiyat yapılmaz.

Ancak gelir ve kurumlar vergisi açısından matrah artırımı yapılan yıllar için katma değer vergisi artırımı yapmamaları halinde, katma değer vergisi açısından inceleme ve tarhiyat yapılabilir. Katma değer vergisi açısından da kendileri hakkında inceleme ve tarhiyat yapılmaması için ilgili yıllara ilişkin olarak katma değer vergisi artırımı da yapmaları gerekir.
Söz konusu firmanın, matrah artırımı yaptığı dönemlerde fatura düzenlediği firma veya firmaların incelenmesi ve matrah artırımı yapan firmanın düzenlediği faturaların sahte olduğunun tespit edilmesi halinde de matrah artırımı yapan (düzenlediği faturalar sahte olan) firma hakkında tarhiyat yapılmaz.

Join Our Mailing List

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Once Weekly Webinar

Free Webinar Once Per Week

Our free webinar runs once per week and is available to anybody who wants to know more about getting started on the road to financial freedom.