​Bir mükellefin sahte fatura düzenleyicisi olduğunun tespiti için öncelikle bu mükellef hakkında vergi tekniği raporu düzenlenerek durumun tespit edilmesi gerekir. Gerek vergi idaresince gerekse vergi yargısı kararları ışığında bir mükellefin sahte fatura düzenleme amacıyla vergi mükellefiyeti tesis ettiğinin tespiti için bazı hususların ortaya konulması gerekir. Bu hususların hiç biri tek başına sahte fatura iddiasını ispat edemez,  hepsinin bütün olarak değerlendirilmesi gerekir. Hatta, aynı mükellefin aynı dönemde farklı mükelleflere düzenlediği faturaların bir kısmı gerçek iken bir kısmı sahte olabilir. Tüm bu hususların eksiksiz, varsayımdan uzak ve somut olarak ortaya konulması gerekir.
Söz konusu objektif ölçütlerin başlıcalarını şöyle sıralayabiliriz:
İşe Başlama Tutunağındaki Tespitler:
Bir mükellefin gerçek bir faaliyet için mi yoksa sahte fatura düzenlemek amacıyla mı mükellefiyet tesis ettiğinin tespiti için en başta gelen husus işe başlama yoklamasındaki tespitlerdir. Zira bir mükellef, gerçek bir faaliyette bulunma niyetinde ise bu durum işe başlama yoklamasından kolayca tespit edilebilir.

İşe başlama tutanağındaki, iş yerinde bulunan emtia, demirbaş miktarları, iş yerinin büyüklüğü, şube ve ya depo durumunun şirketin bulunduğu sektör ve yapmış olduğu mal veya hizmet teslimleri ile uyumlu olması gerekir.
Şüphesiz, vergi idaresi tarafından işe başlama tutunağındaki tespitler ile yetinilmemesi, zaman zaman şirketin faaliyet, kapasite durumuna ilişkin olarak yoklama yapılarak durumun tutanak altına alınması gerekir.
Şu hususta gözden kaçırılmamalıdır ki, günümüz ekonomi ve ticari hayatında küçük bir ofis, hatta sanal ofislerle tek bir çalışan ile bilgi teknolojierindeki bir alanda milyon liralık teslim ve hizmetlerin yapılması mümkündür. Ancak önemli olan şirket faaliyet ve kapasitesinin yapılan hizmetle uyumlu olduğunun izah edilmesidir.
Burada ki çok önemli bir hususta şudur ki, fatura konusu dönemle idare tarafından tespitlerin yapıldığı dönemin bir birine yakın sayılabilecek makul bir sürede yapılması şartıdır.
Kaynak: mukellef.net

Join Our Mailing List

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Once Weekly Webinar

Free Webinar Once Per Week

Our free webinar runs once per week and is available to anybody who wants to know more about getting started on the road to financial freedom.