Vergisel ödevlerini düzenli yerine getiren ve vergilerini düzenli ödeyen Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin ödeyecek oldukları Gelir ve Kurumlar vergilerine %5 indirim hakkı tanınmıştır. Şimdide 7020 sayılı yasa ile 6183 Amme Alacakları Hakkında Yasaya ek 48/A maddesi gereğince vergiye uyumu yüksek olan mükelleflere zor duruma düştükleri zaman yerine getirmeleri gereken ödeme yükümlülüklerini kolaylaştıracak düzenleme yapıldı.
Öteden beri şartları uyan mükelleflerin tamamı TECİL yapabiliyorlardı.( 6183/ 48.madde ). Eklenen 48/A maddesine göre başvuruyu, sadece VERGİYE UYUMLU iyi niyetli mükellefler yapabilecek.
YASA MADDESİNİN KAPSAMI
213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren VERGİ, RESİM, HARÇ ve CEZALAR ile bu alacaklara bağlı GECİKME FAİZİ ve GECİKME ZAMMI borcu olanlar ve 5510 sayılı yasa kapsamında ödenecek olan PRİM ve CEZALAR için geçerli.
Tecil işlemi başvuru tarihinden önceki 1 yıl süresince ödenmemiş borçlar için geçerli. Tecil faiz oranı yüzde % 1 olacak.
Tecil şartlarına riayet edilmemesi nedeniyle muaccel olan amme alacağının tecili, talep edilmesi hâlinde en fazla iki defa geçerli sayılabilir. Tecil şarlarına riayet edilmemesi halinde tecil talep tarihinden itibaren 5 yıl geçmedikçe bu madde hükümlerinden yararlanılamıyor. Bu hükümden kasıt borcunu ödeme hüsnüniyet sahibi olanların yasadan faydalanması.
VERGİYE UYUMU YÜKSEK SAYILACAK LAR
1.En az 3 yıl süreyle gelir veya Kurumlar vergisi mükellefi olanlar,
2. Başvuru tarihinden geriye doğru 3 yıla ait vergi beyannamelerini kanuni sürelerinde vermiş olması (Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın ihlali sayılmaz.),
 

3. Bu madde kapsamına giren ve başvuru tarihi itibarıyla vadesi 1 yılı geçmemiş borcunun borç ödemede hüsnüniyet sahibi olmasına rağmen ödenememiş olması, şarttır
6183 sayılı Yasanın 48.maddesine göre tecil edilmiş veya özel kanunlara( yapılandırma kanunları) göre ödeme planına bağlanan borcu bulunan mükelleflerde vadesi 1 yılı geçmemiş borçları için madde hükmünden yararlanabileceklerdir.
VERGİYE UYUMLU YÜKSEK OLAN MÜEKELLEFLER İÇİN,
Tecil edilecek borçların tutarı, 500 bin Türk Lirasını aşmıyorsa, TEMİNAT aranmıyor,
Tecil edilecek borçların tutarı 500 bin Türk Lirasını aşıyorsa, 500 bin Türk Lirasını aşan kısmın %25’i tutarında teminat gerekiyor,
Vadesi 1 yılı geçmemiş borçlar, 36 ayı geçmemek üzere faiz ve teminat alınarak tecil yapılabilecek,
Yasadan faydalananların “borcu yoktur yazısı” istemleri durumunda, yasa kapsamında tecil edilen borçlar, vadesi geçmiş borç olarak değerlendirilmeyecek,
VERGİYE UYUMLU YÜKSEK OLMAYAN MÜKELLEFLERE İÇİN,
Tecil edilecek borçların tutarı, 50 bin Türk Lirasını aşmıyorsa TEMİNAT aranmıyor,
Tecil edilecek borçların tutarı 50 bin Türk Lirasını aşıyorsa, 50 bin Türk Lirasını aşan kısmın %50’si tutarında teminat gerekiyor,
Vadesi geçmiş borçlar, 36 ayı geçmemek üzere faiz ve teminat alınarak tecil yapılabiliyor,
Yasadan faydalananların “borcu yoktur yazısı” istemleri durumunda, yasa kapsamında tecil edilen borçlar, vadesi geçmiş borç olarak değerlendirilmeyecek,
Bakanlar kuruluna;
Tecil süresini 60 aya kadar uzatmaya,
Farklı faiz oranları belirlemeye,
Teminatsız tecil tutarını; yarısına kadar indirmeye, yeniden kanuni tutarına getirmeye, zorunlu teminat oranını %50’ye kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, yeniden kanuni orana getirmeye,
Tecil edilecek gecikme zammını, Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinin (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak hesaplatmaya,
Maliye Bakanına;
Tecil edilecek amme alacağını tür ve tutar olarak belirlemeye,
Tecilde taksit zamanlarını, ödemelerin başlayacağı ayı, tecil talep tarihini takip eden aydan başlamak
üzere 12 ayı geçmeyecek şekilde belirlemeye, ödeme dönemlerini, azami altı ayda bir yapılacak şekilde düzenlemeye,
Tecilde diğer şartları belirlemeye, ve Maliye Bakanına tecil şartlarını değiştirme hakkı verildi.
TECİL EDİLECEK BORÇLAR İÇİN, TECİLDEN ÖNCE HACİZ YAPILMIŞSA
Haciz yapılmışsa mahcuz mal, değeri tutarınca teminat yerine geçer. Tecil edilen amme alacakları ile ilgili olarak daha önce tatbik edilen ve borcun tamamını karşılayacak değerde olan hacizler, yapılan ödemeler nispetinde kaldırılır ve buna isabet eden teminat iade edilir. Ancak, mahcuz malların değeri tecil edilen borç tutarından az, zorunlu teminat tutarından fazla olması hâlinde, tatbik edilen hacizler, tecil şartlarına uygun olarak yapılan ödemeler neticesinde kalan tecilli borç tutarı mahcuz mal değerinin altına inmediği müddetçe kaldırılmaz. Tecilli borca karşılık alınan teminat ise, tecil şartlarına uygun olarak yapılan ödemeler neticesinde kalan tecilli borç tutarının zorunlu teminat tutarının altına inmesi durumunda, yapılan ödemeler nispetinde kaldırılır.
Tecil edilen amme alacağının ikimilyon Türk lirasını (bu tutar dâhil) aşmaması, mahcuz malın 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde sayılan mal olması ve bu Kanuna göre belirlenmiş değerinin %50’sinden aşağı olmamak üzere satış bedelinin %50’sinin tahsil dairesine ödenmesi şartıyla mahcuz malın satışına izin verilir. Bu takdirde, kalan tecilli borç tutarı için zorunlu teminat tutarını karşılayacak mahcuz mal ve/veya teminat bulunması şartıyla satılan mal üzerindeki haciz kaldırılır. Bu hüküm ikimilyon Türk lirasını aşan tecilli borçlarda, değeri ikimilyon Türk lirasına kadar olan mahcuz mallar için uygulanır.
Yürürlük tarihi 01.01.2018
Kaynak:SMMM-Bağımsız Denetçi Mevlüt Köküş-www.muhasebetr.com

Join Our Mailing List

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Once Weekly Webinar

Free Webinar Once Per Week

Our free webinar runs once per week and is available to anybody who wants to know more about getting started on the road to financial freedom.