7020 sayılı yeni yapılandırma kanunundan faydalanmak isteyenlerin Maliye Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere borçlarını yapılandırarak ödemek isteyenlerin, 30 Haziran’a kadar borçlu oldukları tahsil dairelerine yazılı başvurmaları gerekiyor.
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7020 Sayılı Kanun“a ilişkin resmi gazetede yayınlanan iki genel tebliğ ile Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacaklarıyla il özel idareleri ve belediyelere ait alacakların yapılandırılmasına ilişkin hükümlerin uygulanmasına dair usul ve esaslar belirlendi.
7020 sayılı kanun 1 ve 2 sayılı genel tebliğlerine göre Maliye Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere, büyükşehir belediyelerine, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerine bağlı tahsil dairelerine kanun kapsamında olan borçlarını yapılandırarak ödemek isteyenlerin, 7020 sayılı kanun haklarından yararlanmak için 30 Haziran 2017’ye kadar yazılı olarak başvurmaları gerekiyor. Müracaatlar, borçlu olunan tahsil dairelerine yapılacak.
İnternetten belge iletilebilecek
Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine olan borçları için kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçlular, bağlı bulundukları vergi dairesine doğrudan başvurabilecekleri gibi posta yoluyla veya Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi üzerinden başvuru belgelerini iletebilecek.
Ayrıca, borçlular motorlu taşıtlar vergisi veya taşıtla ilişkili idari para cezaları için bulundukları il ve ilçedeki motorlu taşıtlar vergisini tahsile yetkili vergi dairelerine müracaatta bulunabilecek. Bu takdirde, ödeme planları mükelleflerin bağlı oldukları vergi daireleri tarafından tanzim edilecek ve mükelleflere ödeme planları müracaat ettikleri vergi dairesinde imza karşılığında elden, gerekli şartların bulunması koşuluyla (www.gib.gov.tr) internet adresi üzerinden doğrudan verilebilecek.


 

7020 sayılı kanunda birden fazla vergi dairesine olan borçlar için ayrı ayrı başvuru gerekiyor
Borçluların birden fazla vergi dairesine olan borçları için kanundan yararlanma talebinde bulunmaları halinde, her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvurmaları gerekiyor.
Borçlular, kanun kapsamına giren toplam borçları için kanundan yararlanabilecekleri gibi talep ettikleri dönem ve türler açısından da düzenlemeden faydalanabilecek ancak motorlu taşıtlar vergisi mükelleflerinin, her bir taşıt itibarıyla hesaplanacak toplam borç tutarı için başvuru yapmaları zorunlu tutuldu.
Mücbir sebep halinin sonlandırılması
Bakanlığın diğer tebliğinde de 7020 sayılı Kanun‘un yayım tarihi olan 27 Mayıs 2017 itibarıyla mücbir sebep süresi 2 yılı aşmış Van ilinin tamamı, Ağrı’nın Patnos ve Bitlis’in Adilcevaz ilçelerinde mücbir sebep halinin sonlandırılması, vergi beyannameleri ve bildirimlerinin verilmesiyle ödeme sürelerine ilişkin açıklamalar yer aldı.
Tebliğde, Bakanlık tarafından söz konusu il ve ilçelerde 23 Ekim 2011 itibarıyla ilan edilen mücbir sebep halinin, kanunun yayımlandığı ayın son günü olan 31 Mayıs 2017 tarihinde herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın kendiliğinden sona erdiği belirtildi.
Mücbir sebep halinin ilan edildiği tarihten sona erdiği 31 Mayıs 2017’ye kadar verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerin 31 Ağustos 2017’ye kadar ilgili beyanname ve bildirimin ait olduğu her bir dönem itibarıyla ayrı ayrı verilmesi gerektiğine işaret edilen tebliğde, mücbir sebep süresi içine rastlayan geçici vergi beyannamelerinin (2011 yılı üçüncü ve 2017 yılı birinci geçici vergi dönemleri dahil), mükellef bilgileri bildirimleri ve kesin mizan bildirimlerinin verilmeyeceği kaydedildi.
Tebliğde verilen beyanname ve bildirimlere ilişkin tahakkuk eden vergilerin vade tarihinin 31 Ağustos 2017 olacağı ve ilk taksiti Ocak 2018’den başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde 30 eşit taksitte ödeneceği belirtildi. Ödenen bu vergilere herhangi bir zam, faiz, katsayı uygulanmayacağının altı çizildi.
Söz konusu taksitlendirme işlemi için mükelleflerden herhangi bir başvuru alınmayacağı, bu işlemin vergi dairesi tarafından re’sen yapılacağı ifade edilen tebliğde, “Bakanlığımızca ilan edilen mücbir sebep hali 31 Mayıs 2017 tarihinde sona erdiğinden, mükellefler tarafından 1 Haziran 2017 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerin kanuni sürelerinde verileceği ve ödemelerinin de kanuni sürelerinde yapılacağı tabiidir.” ifadelerine yer verildi.
Kaynak:muhasebeweb.com

 

Join Our Mailing List

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Once Weekly Webinar

Free Webinar Once Per Week

Our free webinar runs once per week and is available to anybody who wants to know more about getting started on the road to financial freedom.