Danıştay 3. Daire
Tarih         : 26.05.2010
Esas No   : 2007/4267
Karar No  : 2010/1716
“KOD”DAN ÇIKARILMAYAN MÜKELLEFİN TAZMİNAT TALEBİ

KOD’dan çıkarılması, çıkarılmasının mümkün görülmemesi halinde sebep ve yasal dayanaklarının bildirilmesini talep eden mükellefin, bu talebinin vergi dairesince yerine getirilmemesi halinde manevi tazminata hükmedilebileceği hk.
İstemin Özeti: Davacı şirket tarafından 100.000 TL maddi, 100.000 TL manevi tazminat istemiyle açılan davada; şirket tarafından KOD 2 ve KOD 5’e alınma işlemlerine karşı dava açılması sonucu mahkemelerinin kararıyla yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi üzerine ilgili şirketçe vergi dairesine başvurularak KOD 2 ve KOD 5’ten çıkarılması, çıkarılması mümkün değilse yasal yollara başvurulacağından sebepleri ve yasal dayanaklarının bildirilmesinin istenildiği, vergi dairesi müdürlüğünce 84 Seri No.lu Katma Değer Vergisi genel tebliği uyarınca talebin yerine getirilemeyeceği esas hakkında verilecek kararın sonucuna göre yeniden değerlendirileceğinin bildirilmesi nedeniyle maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi istemiyle dava açıldığı, zarara uğranıldığı hususu somut olarak belgelerle kanıtlanamadığından maddi tazminat isteminin yerinde görülmediği, diğer taraftan hukuka aykırı idari işlemler sebebiyle manevi bir zarardan söz edilebilmesi, dolayısıyla

manevi tazminata hükmedilmesi için öncelikle ilgilinin kişisel varlık ve haklarına hukuka aykırı ağır bir saldırıda bulunularak kişinin fizik yapısının zedelenmesi, yaşama ve kazanma gücünün azalması sonucunu doğuran olayların meydana gelmesi veya bu tür bir işlem ya da eylem sonucu ağır bir elemin duyulmuş olması, ya da kişinin şeref ve haysiyetinin zedelenmesi gerektiği, yargı kararına rağmen davacı şirketin KOD 2 ve KOD 5’ten çıkarılmaması ticari itibarının zedelediğinden, şirket temsilcisi ve ortaklarının ağır bir elem duydukları dolayısıyla davacının manevi tazminat talebinde haklı olduğu, tazminat miktarının mahkemece takdirinde de idarenin kusurunun ağırlığı yanında davacının yaşadığı sıkıntının ağırlığının da önem arzettiği, manevi tazminatın maddi tazminat gibi hesaplanmak suretiyle ortaya konulması mümkün olmadığından, olayın ve durumun niteliği, zarar görenin kişiliği gibi unsurların değerlendirilmesi sonucu mahkemece takdir edileceği, davacının talep ettiği manevi tazminat tutarının 5.000,00 YTL takdir edilmesi gerektiği gerekçesiyle davanın maddi tazminat talebine ilişkin kısmını reddeden, manevi tazminat talebine ilişkin kısmını kısmen kabul eden Vergi Mahkemesinin kararının; davacı tarafından şirketlerinin Kod 5’e alındığı tarihten itibaren aylık satışlarının % 50 azaldığı, davalı idare tarafından ise Kod listelerinin kamuya açık olmayıp sadece idare tarafından izlendiği ileri sürülerek bozulması istenmiştir.
Karar: Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan Vergi Mahkemesi kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun görülmüş olup, temyiz istemlerine ilişkin dilekçelerde ileri sürülen iddialar sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından, temyiz istemlerinin reddine ve kararın onanmasına, oybirliğiyle karar verildi.
(*)    Kullanım süresinin geçmesi veya diğer nedenlerle kullanılamayacak hale gelen malların takdir komisyonu kararıyla imha edilmesi işleminde, mükellefin iradesi dahilinde bir yok etme veya zayi etme olayı söz konusu olamadığı ve işlemin tamamen vergi idaresinin bilgisi dahilinde ve onun kararı ile gerçekleştirildiğinden Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 30/c maddesinde öngörülen anlamda bir zayi olan maldan söz edilemeyeceği aksi yönde düzenlenen genel tebliğin dava konusu edilen bölümünün kanunu aşar nitelikte olduğu sonucuna ulaşıldığından genel tebliğin iptali istenen bölümünde hukuka uyarlık görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle, yürütmenin durdurulması isteminin kabulü gerektiği görüşüyle karara karşıyız.
 

Join Our Mailing List

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Once Weekly Webinar

Free Webinar Once Per Week

Our free webinar runs once per week and is available to anybody who wants to know more about getting started on the road to financial freedom.