Maliye Bakanlığı Özelgesi

Tarih  : 10.04.2017
Sayı    : 67854564-105[1741][4284]-E.12281
MÜKELLEFİYET KAYDININ RE’SEN
TERKİN EDİLMESİ

Mükellefiyet kayıtlarının re’sen terkin edilmesi işlemi vergi dairelerince yapılacak araştırma ve yoklamalar sonucuna göre yürütülmekte olup, mükelleflerin talebine ve bayanına göre işlem yapılamayacağı hk.
Dilekçenizde belirtilen hususlarla ilgili olarak yapılan yazışma sonucu (…) Vergi Dairesi Müdürlüğü’nden alınan cevabi yazıda; dairelerince tarh dosyanızın tetkikinden; 2016/02 Seri No.lu Uygulama İç Genelgesi’nin yürürlüğe girmesiyle yürürlükten kaldırılan 2004/13 Uygulama İç Genelgesi kapsamında şirketiniz hakkında tasfiye memuru (…) nezdinde yapılan yoklamalar sonucu düzenlenen 30.11.2010 tarihli ve 5, 6 sayılı yoklama fişlerinde,

şirketinizin tasfiye halinde olduğunun, henüz tasfiyenin sonuçlanmadığının, sonuçlandığında dairelerine belge ibraz edileceğinin beyan edildiğinin, TB03240930083 PTT barkod no.lu tebliğ alındısı ile tasfiye memuru (…)’ya tebliğat yapıldığının anlaşıldığı, dolayısıyla da şirketinizin tasfiye memuruna ulaşıldığından bahisle mükellefiyet kaydınızın re’sen kapatılmadığı belirtilmiştir.
Diğer taraftan, mükellefiyet kayıtlarının re’sen terkin edilmesi işlemi mükelleflerin talebine göre değil, vergi dairelerince yapılacak araştırma ve yoklamalar sonucuna göre yürütülmekte olup re’sen terk tarihinin belirlenmesinde de mükelleflerin beyanına göre işlem yapılamayacağı tabiidir.

Join Our Mailing List

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Once Weekly Webinar

Free Webinar Once Per Week

Our free webinar runs once per week and is available to anybody who wants to know more about getting started on the road to financial freedom.