Anonim şirket vergi borcunun öden­mesi yürütme ve yönetimle ilgili bir hizmettir. Yürütme görevlileri arasın­da meselâ muhasebe müdürünün,  ge­nel müdürün şirketin vergi borcunu ödetmek görevide vardır. Yönetim kurulu ise anonim şirketin yönetimin­den, denetim kurulu denetiminden so­rumludur.
Vergi borcunu ödemek görevi”temsil” ile değil, “idare” ile ilgi­lidir. Anonim şirketin iç yapısına göre vergi borcunu ödemekle görevli olan kişi veya kişiler kanunî temsilci ola­rak sorumlu tutulabilirler.
Bu konuda iç yapıyla ilgili bir düzen­leme yok ise vergi borcunun ödenme­mesinden muhasebe müdürü, genel müdür, yönetim kurulu üyeleri sorum­lu tutulabilecektir.

Aslında bu konu­nun yasa ile açıkça düzenlenmesi ge­rekir. Kendisine ödememe talimatının verildiğini ispat eden kişinin veya yö­netim kurulunda iş bölümü yapılmış­sa murahhas üye veya muhasebeden sorumlu üye durumunda olmayanların ödenmeyen vergi borcu açısından kanunî temsilci olarak sorumlu rutulmamaları gerekir. (Bkz. TTK Md. 317, 319,336 son fıkra)
Birden fazla kanunî temsilcinin bulun­duğu hallerde bunlar arasında zincirle­me sorumluluk ve rücu söz konusu olabileceği düzenlenmemiştir.

Join Our Mailing List

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Once Weekly Webinar

Free Webinar Once Per Week

Our free webinar runs once per week and is available to anybody who wants to know more about getting started on the road to financial freedom.