Defter ve belgelerini ibraz etmeyen mükellefler aşağıda maddeler halinde belirttiğimiz yaptırımlara maruz kalmaktadır.
1-213 sayılı V.U.K.’nun ; 30/3. maddesinde hükmü gereğince inceleme dönemleri vergi matrahları re’sen takdir edilir.
2-213 sayılı V.U.K.’nun ; Mük. 355. maddesi hükmü gereğince defter ve belge ibraz etmemekten dolayı özel usulsüzlük cezası kesilir.
3-213 sayılı V.U.K.’nun ; 359/a‘2. maddesi hükmü gereğince defter ve belgeler gizlenmiş olacağından kaçakçılık fiili işlenmiş sayılır.
4-Ayrıca 213 sayılı V.U.K.’nun ; 359/a /2 ve 367. madde hükümleri gereği ilgili Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunularak, ibraz etmeyen kişilerin 18 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istenir.
5-3065 sayılı Katma Değer Vergisi kanununun 29.maddesine istinaden indirim konusu yapılan KDV’ler aynı kanunun 34. ve 54. maddelerine göre belgelendirilmemiş sayılacağından reddedilir.

6-Yapılan inceleme neticesinde salınacak vergiler ile kesilecek cezalar konusunda 213 sayılı V.U.K.’nun Ek 11. maddesi uyarınca Tarhiyat Öncesi Uzlaşma hükümlerinden yararlanamaz.

Join Our Mailing List

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Once Weekly Webinar

Free Webinar Once Per Week

Our free webinar runs once per week and is available to anybody who wants to know more about getting started on the road to financial freedom.