Zamanında ve gerçek mahiyetiyle bildirilmeyen vergiler için ikmalen ve resen tarhiyat yapılır. Yani, mükelleflere sen aslında şu kadar vergi matrahı bildirmen gerekirken eksik bildirmişsin diye vergi dairesi tarafından mükelleflere bir belge gönderilir. Bu belgeye “ihbarname” diyoruz.
         Vergi Usul Kanunun 34.maddesinde “İkmalen ve re’sen tarh edilen vergiler “İhbarname” ile ilgililere tebliğ olunur. Nev’i ve doğuşu ayrı olan vergiler için ayrı ihbarname kullanılır.” denilmektedir.
Vergi Usul Kanunun 38.maddesine göre ihbarnamelerde şunların bulunması gerekir:          

 1. İhbarnamenin sıra numarası;
 2. İhbarnamenin tanzim tarihi;
 3. Verginin nev’i;
 4. Mükellefin soyadı ve adı (Tüzelkişilerde unvanı );
 5. Mükellefin açık adresi;
 6. Bina ve arazinin mevkii (Mahalle veya köy, sokak ve kapı numarası);
 7. Bina veya arazinin nev’i, büyüklüğü, genişliği;
 8. Bina veya arazinin tahrir numarası;
 9. Tahmin olunan gayrisafi irat veya kıymet;
 10. Gayrisafi irada göre bulunan safi irat;
 11. Verginin nispeti;


12.Verginin miktarı;
13.İtiraz süresi;
14.İtiraz şekli.
         Bunların bulunmadığı ihbarnameler hukuken geçersizdir.
 Kaynak:VERSAV YAZI KURULU TARAFINDAN OLUŞTURULMUŞTUR!

Join Our Mailing List

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Once Weekly Webinar

Free Webinar Once Per Week

Our free webinar runs once per week and is available to anybody who wants to know more about getting started on the road to financial freedom.