SORU 1: Hangi olaylar veraset ve intikal vergisine tabidir?
Bir  kişinin ölümü üzerine, sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkul mallarla bütün  hak ve alacaklarının mirasçılarına intikali veraset ve intikal vergisine  tabidir.   Öte yandan, malların herhangi bir  suretle ivazsız (karşılıksız) bir şekilde bir şahıstan diğer şahsa intikali  halinde de veraset ve intikal vergisi ödenmesi gerekmektedir.
SORU 2: Veraset ve intikal vergisi beyannamesi nereye verilir?
Veraset ve intikal vergisi beyannamesi;
– Veraset yoluyla intikallerde ölen kimsenin, ivazsız intikallerde tasarrufu yapan kişinin ikametgâhının, tüzel kişilerde ve diğer teşekküllerde bunların merkezlerinin bulunduğu yerdeki vergi dairesine,
– Muris veya tasarrufu yapan kişinin ikametgâhı yabancı bir ülkede ise bunların Türkiye’deki son ikametgâhının bulunduğu yer vergi dairesine,
– Mükellefin yabancı memlekette bulunması halinde beyanname, mükellefin bulunduğu yerdeki Türkiye Konsolosluğuna,
verilir.
Ancak, muris veya tasarrufu yapan şahsın Türkiye’de hiç ikamet etmediği veya son ikametgâhının tespit olunamadığı takdirde veraset ve intikal vergisi beyannamelerinin, veraset yoluyla veya sair surette ivazsız tarzda intikal eden malın bulunduğu veya mükelleflerin ikametgâhlarının bağlı bulunduğu yer vergi dairesine verilebilir.
Beyannameler ilgili vergi dairelerine bizzat elden verilebileceği gibi taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir.
SORU 3: Veraset ve intikal vergisi beyannamesine eklenecek belgeler nelerdir?
Kendilerine  veraset yoluyla veya ivazsız surette intikal eden mallar dolayısıyla veraset ve  intikal vergisi beyannamesi düzenleyenler, beyannameyi ilgili vergi dairesine  verirken intikal eden malların çeşidine göre aşağıdaki belgeleri beyannameye  ekleyeceklerdir.
-Veraset  ilamı (mirasçılık belgesi)(*),
-Vasiyetname,  miras mukavelenamesi,
-Borç  ve masraflara ait belgeler,
-Ticari  bilanço ve gelir tablosu,
-Gayrimenkuller  için, tapunun  fotokopisi ve emlak vergisi değerini gösteren ilgili belediyeden alınmış bir  belge  -Ölüm ve Mirasçılık Bildirimi; Bu bildirim formu, veraset ve intikal vergisini tarha yetkili vergi dairelerinden  alınıp doldurulduktan sonra, ölenin son ikametgâhının bağlı olduğu muhtarlığa  tasdik ettirilmesi zorunludur. (Murisin Türkiye’deki son ikametgâhı bilinmiyor  ise söz konusu belge aranılmayacaktır.)
(*) Mirasçıları  ve miras paylarını gösteren ve veraset ve intikal vergisi beyannamesine  eklenmesi gereken mirasçılık belgesi, 01.10.2011 tarihine kadar yalnızca sulh  hukuk mahkemesinden alınırken, 6217 sayılı İdari Yargı Hizmetlerinin  Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile  1512 sayılı Noterlik Kanununda yapılan değişiklik sonucunda, 01.10.2011  tarihinden itibaren mirasçılarca sulh hukuk mahkemesinin yanı sıra noterlerden  de alınabilmektedir.
SORU 4: Veraset yoluyla veya diğer suretle meydana gelen intikallerde intikal eden malların değerleri toplamı istisna haddi altında kalırsa beyanname verilir mi?
Veraset yolu ile meydana gelen intikallerde intikal eden malların değerleri toplamı istisna haddi altında kalsa dahi beyanname verilmesi zorunludur.
Diğer suretle meydana gelen ve değerleri toplamı istisna hadlerinin altında kalan ivazsız intikaller için beyanname verilmez.
SORU 5: Veraset ve intikal vergisinde istisna tutarları nelerdir? (2017 için)
Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinde yer alan istisnalar aşağıda belirtilmiştir.
-Veraset yoluyla intikal eden ev eşyası ile murise ait kişisel eşyalar ve aile hatırası olarak korunan tablo, kılıç, madalya gibi eşyalar,
-Veraset yoluyla intikal eden malların, evlatlıklar da dahil olmak üzere çocuklar ve eşten her birine düşen miras paylarının (2017 yılı için) 176.600 TL’sı, eşin yalnız başına mirasçı olması halinde ise kendisine isabet eden miras payının (2017 yılı için) 353.417 TL’sı,
-Örf ve adete göre verilmesi gelenek olmuş hediye, cihaz, yüzgörümlüğü ve drahomalar (gayrimenkuller hariç),
– Bütün sadakalar,
– İvazsız suretle vaki intikallerin (2017 yılı için) 4.068 TL’sı,
– Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerin (2017 yılı için) 4.068 TL’sı,
vergiden istisnadır.
Yukarıda belirtilen istisna tutarları, 2017 yılı için geçerli tutarlar olup, bu tutarlar her yıl yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle dikkate alınmaktadır.
SORU 6: Veraset ve intikal vergisi beyannamesi ne zaman verilir?
Veraset  yoluyla meydana gelen intikallere ilişkin veraset ve intikal vergisi  beyannamesi;
-Ölüm  Türkiye’de meydana gelmiş ise ölüm tarihinden itibaren, mükelleflerin  Türkiye’de bulunmaları halinde dört, yabancı bir ülkede bulunmaları  halinde altı ay içinde,
-Ölüm yabancı bir memlekette meydana  gelmiş ise mükelleflerin Türkiye’de bulunmaları halinde altı, ölen kişinin  bulunduğu ülkede bulunmaları halinde dört, murisin bulunduğu ülke dışında yabancı  bir ülkede bulunmaları halinde sekiz ay içinde,
-Gaiplik  halinde, gaiplik kararının ölüm siciline kaydolunduğu tarihi izleyen bir ay  içinde, verilir. İvazsız intikallere ilişkin veraset ve intikal  vergisi beyannamesi; malların hukuken iktisap edildiği tarihi  izleyen bir ay içinde verilir.
-Gerçek  veya tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda  tanımlanan şans oyunlarında, yarışma ve çekiliş ile müsabakaların yapıldığı  günü takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar verilir.
 SORU 7: Veraset ve intikal vergisi ne zaman ödenir?
-Veraset  ve intikal vergisi, tahakkukundan itibaren üç yılda her yıl Mayıs ve Kasım  aylarında olmak üzere toplam altı eşit taksitte ödenir.
-Gerçek veya tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişler ile  5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunlarında, yarışma ve çekiliş ile  müsabakaların yapıldığı günü takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar ödenir.
SORU 8: Veraset ve intikal vergisi nasıl hesaplanır?
Veraset ve intikal vergisinin oranı, 7338 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde belirlenmiştir.
Vergi tarifesi aşağıdaki gibidir. (2017 yılı için)

 
Matrah

Verginin Oranı (%)

Veraset Yoluyla İntikallerde İvazsız İntikallerde
İlk 210.000 TL için

1

10

Sonra gelen 500.000 TL için

3

15

Sonra gelen 1.110.000TL için

5

20

Sonra gelen 20900.000 TL için

7

25

Matrahın 3.820.000 TL’yi aşan bölümü için

10

30

Bir şahsa, ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanarak hesaplanır.
SORU 9: Veraset ve intikal vergisinden tenzil olunabilecek borçlar ve masraflar nelerdir?
Veraset ve intikal vergisinin matrahının tespitinde aşağıda yazılı borç ve masrafların indirilmesi mümkündür.
1. Veraset yoluyla meydana gelen intikallerde, murisin geçerli belgelere dayanan borçları ile vergi borçları,
2. Diğer suretle iktisaplarda (ivazsız intikallerde) malın aynına (kendisine) ait borçlarla vergi borçları (Hibe edilen mala isabet eden borçları hibe eden üstlenmiş ise bu borçlar indirilmez),
3. Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan şahıslara ait mallardan yabancı memleketlerde bulunanlara isabet eden borçlar ile yabancı memleketlerde bu mallar dolayısıyla ödenen veraset ve intikal vergileri (Ancak, söz konusu borçlar ve vergiler beyan edilen malların değerini geçemez),
4. Cenazenin donanımı ve gömülmesi için yapılan giderler.
 

Bu borç ve masrafların matrahın tespitinde indirim konusu yapılabilmesi için, mükelleflerin bunları beyannamenin ilgili bölümünde göstermeleri ve bunlara ilişkin geçerli belgeleri beyannameye eklemeleri zorunludur.

Join Our Mailing List

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Once Weekly Webinar

Free Webinar Once Per Week

Our free webinar runs once per week and is available to anybody who wants to know more about getting started on the road to financial freedom.