Vergi kanunları açısından kira mı yoksa tazminat mı olduğu tartışılan ecrimisil ödemelerinin, son zamanlarda verilen özelgelerde “nitelik olarak” kira kapsamında değerlendirildiği ve vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabileceğinin ifade edildiği gözlemlenmektedir.
Ayrıca kamu tarafından geçmiş yılları da içerecek şekilde tahakkuk ettirilen ecrimisil ödemelerinin ödemenin yapıldığı yılda gider yazılabileceğine dair özelgeler de bulunmaktadır.

Öte yandan ecrimisil ödemelerine ilişkin tahakkuk eden gecikme zamları Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında olduğundan indirim konusu yapılamaz.