17 Aralık 2017 tarih ve 30273 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 485 sıra no.lu VUK Genel Tebliğinde mükellef adres sisteminde bazı değişikliklere gidilmiştir, söz konusu değişiklikler aşağıdaki gibidir.
MÜKELLEFİN TEBLİĞ YAPILACAK ADRESLERİ YENİDEN BELİRLENDİ
213 sayılı VUK 101. Madde mükelleflerin bilinen adreslerini düzenlemektedir. Kanun değişikliği olmadan önce mükellefin bilinen adresleri 8 bent halinde sayılmıştı. 7061 sayılı Kanunla birlikte mükellefin bilinen adresleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
1. Mükellef tarafından işe başlamada veya adres değişikliğinde bildirilen işyeri adresleri,
2. Yoklama fişinde veya ilgilinin imzası bulunmak şartıyla yetkili memurlar tarafından bir tutanakla tespit edilen işyeri adresleri,
3. 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa göre oluşturulan adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi.
7061 sayılı Kanunla birlikte mükelleflerin işyerinde tebliğ yapılacak kişinin olmaması nedeniyle adres kayıt sistemindeki adrese tebliğ yapılacaktır.
01.01.2018 TARİHİNDEN İTİBAREN TEBLİĞ YAPILACAK İŞYERİ ADRESLERİ AŞAĞIDAKİ YENİDEN BELİRLENMİŞTİR
– Mükellef tarafından işe başlamada bildirilen
– Adres değişikliğinde bildirilen
– Yoklama fişinde yer alan
– İlgilinin imzası bulunmak şartıyla yetkili memurlar tarafından bir tutanakla tespit edilen adreslerdir.
MÜKELLEFİN BİRDEN ÇOK ADRESİ OLMASI DURUMUNDA TEBLİĞ YAPILACAK ADRES
Yapılan düzenlemeyle birlikte mükellefin birden çok işyeri adresinin olması durumunda tebliğ yapılacak adres tebligatı yapacak makama en son bildirilen adres olacaktır.
İŞİN BIRAKILMASI HALLERİNDE TEBLİĞ YAPILACAK ADRES
Mükellefin geçici veya daimî olarak veya 213 sayılı VUK 160. Maddesi ikinci fıkrası kapsamında işini bırakması durumunda gerçek kişilerde kendisinin tüzel kişilerde ise müdür veya kanuni temsilcilerinin adres kayıt sisteminde yer alan adresinde tebliğ yapılacaktır.
GERÇEK KİŞİYE TEBLİĞ EDİLECEK EVRAK NASIL TESLİM EDİLECEKTİR?
Tebliğ olunacak evrakı içeren zarf posta idaresince muhatabına verilir ve bu durum muhatap ile posta memuru tarafından tebliğ alındısına tarih ve imza konulmak suretiyle tespit olunur.
TEBLİĞİ ALACAK KİŞİ OKUMA YAZMA BİLMİYORSA TEBLİĞ NASIL YAPILACAKTIR?
Tebliği alacak olan kişi okuma yazma bilmiyorsa veya imzasını atamıyorsa bu takdirde sol elinin başparmağı bastırılmak suretiyle tebliğ edilir.
MUHATAP TEBLİĞDEN KAÇINIRSA TEBLİĞ NASIL YAPILACAKTIR?
Muhatap çeşitli şekillerde kendisine tebliğ yapılmasından kaçınabilir. Böyle bir durumda yani Muhatap tebellüğden imtina ederse kapısına bir şerh içeren pusula yapıştırılacaktır. Bu pusulada tebliğ evrakını alabileceği idarenin ismi yazılacaktır. Pusulanın kapıya yapıştırıldığı tarih ise tebliğ tarihi sayılacaktır.
İŞYERİNE TEBLİĞ EDİLECEK EVRAK NASIL TESLİM EDİLECEKTİR?
Tebliğ olunacak evrakı içeren zarf posta idaresince muhatabına verilir ve bu durum muhatap ile posta memuru tarafından tebliğ alındısına tarih ve imza konulmak suretiyle tespit olunur. Zarfın, posta memuru tarafından muhatabına verildiği tarihte tebliğ yapılmış sayılır.
İŞYERİ ADRESİNDE TEBLİĞ YAPILAMAMASI HALİNDE TEBLİGAT NASIL YAPILACAKTIR?
Tebliğ yapılacak olan kişiler işyeri adresinde olamayabilir. Böyle bir durumda tebliğ alındısı üzerine posta memuru tarafından şerh ve imza tatbik olunur. Bu durumda kapıya PUSULA YAPIŞTIRILMAZ ve tebliğ evrakı derhal evrakı gönderen idareye iade edilir. Bu işlem yapıldıktan sonra tebliğ;
Gerçek kişilerde kendisinin,
– Tüzel kişilerde bunların başkan, müdür veya kanuni temsilcilerinden birinin,
– Tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde bunları idare edenler veya varsa temsilcilerinden herhangi birinin
adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresinde yapılır.
MUHATABIN ADRES KAYIT SİSTEMİNDE YER ALAN YERLEŞİM ADRESİNE TEBLİĞ NASIL YAPILIR?
Tebliğ olunacak evrakı içeren zarf posta idaresince muhatabına verilir ve bu durum muhatap ile posta memuru tarafından tebliğ alındısına tarih ve imza konulmak suretiyle tespit olunur. Zarfın posta memurunca muhataba verildiği tarih tebliğ tarihidir.
ADRES KAYIT SİSTEMİNDE YER ALAN ADRESTE BULUNULMAMASI DURUMUNDA TEBLİĞ NASIL YAPILACAKTIR?
Muhatabın adres kayıt sisteminde yer alan adresinde bulunamaması halinde posta memuru tarafından tebliğ alındısı üzerine şerh ve imza edilir. Bu durumda kapıya PUSULA YAPIŞTIRILMAZ ve tebliğ evrakı derhal gönderildiği idareye iade edilir.
ADRES KAYIT SİSTEMİNDE YER ALAN ADRESE İKİNCİ KEZ TEBLİĞ
Birinci tebliğin yapılamaması durumunda belli bir süre sonra idare tarafından ikinci kez tebliğe çıkılır. Söz konusu tebligat ikinci kez de yapılamadığı takdirde (adreste bulunulmaması) tebliğ evrakının gönderildiği idareden alınabileceği şerhini içeren ve bu tebliğ ekinde yer alan tebligat pusulası kapıya yapıştırılır.
Tebliğ evrakının pusulanın yapıştırıldığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde muhatabı tarafından alınması hâlinde alındığı günde, bu süre içerisinde alınmaması hâlinde ise pusulanın kapıya yapıştırıldığı tarihi izleyen on beşinci günde tebliğ yapılmış sayılır.

HANGİ HALLERDE TEBLİĞ İLANLA YAPILIR ? 
1. Muhatabın 213 sayılı Kanunun 101 inci maddesi kapsamında bilinen adresi yoksa,
2. Muhatabın adres kayıt sisteminde kayıtlı bir adresi bulunmazsa,
3. Yabancı memleketlerde bulunanlara tebliğ yapılmasına imkân bulunmazsa,
4. Başkaca nedenlerden dolayı tebliğ yapılmasına imkân bulunmazsa.”
Tebliğ ilanen yapılır.
MÜKELLEFLERİN İKAMET ADRESLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİĞİ VERGİ DAİRESİNE BİLDİRME ZORUNLULUĞU KALKMIŞTIR
213 sayılı Kanunun 157. Maddesine yapılan değişiklikle birlikte mükelleflerin ikamet adreslerindeki değişikliği vergi dairesine bildirme zorunluğu kalkmış ancak işyeri adresindeki değişikliği bildirim zorunluluğu devam etmektedir.
YÜRÜRLÜLÜK
Tüm bu değişiklikler 01.01.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.
Kaynak: www.MuhasebeTR.com

Join Our Mailing List

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Once Weekly Webinar

Free Webinar Once Per Week

Our free webinar runs once per week and is available to anybody who wants to know more about getting started on the road to financial freedom.