Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu müşterek çalışma yaparak ödenmeyen SGK primleri ile ilgili vergi mükelleflerinden bilgi istemeye başlamıştır. Buna göre, yıl içerisinde ödenmeyen SGK primlerinin gider yazılması halinde vergi daireleri SGK kurumları ile bağlantılı çalışarak mükelleflerden açıklama istemektedir.
Bilindiği üzere, 174 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin “C-SSK Primlerinin Gelir ve Kurumlar Vergisi Yönünden Gider Yazılması” başlıklı bölümünde, SSK priminin gider olarak dikkate alınabilmesi için, bu primlerin SGK’ya fiilen ödenmiş olması gerektiği, bu nedenle sigorta primlerinin, dönemine ve ait olduğu yıla bakılmaksızın fiilen ödendiği tarihte gider yazılacağı belirtilmiştir. ayrıca, aralık ayına ait sigorta primlerinin ertesi yılın ocak ayı içinde ödenmesi durumunda ise bu primler aralık ayının gideri olarak dikkate alınabilecektir.
Son günlerde vergi daireleri tarafından mükelleflere yazı tebliğ edilerek ödenmemiş SGK primleri ile ilgili bazı mükelleflerden bilgi istenilmektedir. Oysaki, sene içerisinde ödenen primler kuşkusuz gider yazılacaktır. Aralık ayında tahakkuk eden ve ertesi yıl ocak ayı içerisinde ödenen primler ise yine yukarıda açıklandığı gibi gider olarak kayıtlandırılacaktır. SGK tarafından yeterince araştırılmadan   vergi dairelerine yollanan yazılar mükellefler üzerinde tedirginlik yaratmaktadır. Oysaki, kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde matraha ilave edilecek kısımda “kanunen kabul edilmeyen giderler” sütununda bu gibi ödenmemiş primler kurumlar vergisi matrahının hesabında matraha ilave ettirilerek gider yazılmaması amaçlanmıştır.

Sonuç ve Özet olarak;
SGK tarafından vergi dairelerine yollanan yazılar nedeniyle mükelleflerin kafaları gereksiz yere karıştırılmaktadır. Uygulamada meslek mensuplarının ve mükelleflerin bu gibi durumlarda konuyu araştırmalarında yarar vardır.

Kaynak:Av. Nazlı Gaye Alpaslan Güven-HURSES

Join Our Mailing List

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Once Weekly Webinar

Free Webinar Once Per Week

Our free webinar runs once per week and is available to anybody who wants to know more about getting started on the road to financial freedom.