Karşılığında teminat gösterilmiş olan amme alacağı, vadesinde ödenmediği takdirde borcun 7 gün içinde ödenmesi, aksi halde teminatın paraya çevrileceği veya diğer şekillerle cebren tahsile devam olunacağı borçluya borca karşılık teminat olarak şahsi kefil gösterilmiş ise ayrıca kefile alma haberli bir yazı ile vergi dairelerince bildirilmektedir.
Borç ödenmemişse teminatın türü ve miktarına göre;
– Para gelir kaydedilmekte,
– Teminat mektubu ise ilgili bankaya paraya çevrilmesi yazıyla bildirilmekte,
– Esham ve tahvilat, kıymetli ayniyat ile menkul ve gayrimenkul mal ise satılmak suretiyle
paraya çevrilmektedir.
Borca karşılık şahsi kefil gösterilmiş ve borç kefil tarafından ödenmemiş ise kefil hakkında kovuşturma işlemlerine başlanması için haciz varakası düzenlenmektedir.
Mükelleflerce amme borcu ödenmişse mükellefin borçlu olmadığının ve teminatın iade edilmesi gerekmektedir. Teminatın serbest bırakılmasının gerekmesi durumunda,
– Haciz bildirisi ile konulan hacizlerde, haczin kaldırılması,
–  Haciz tutanağı ile yapılan hacizlerde depoda saklanan malların iadesi,
– Haciz işlemi yapılmadan alınan ve veznede saklanan teminatların ise iadesi
sağlanmaktadır.

Teminatın serbest bırakıldığı veya paraya çevrildiği ayrıca bir yazı ile mükellefler bildirilmektedir.
Mükellefin borçlu olduğunun veya teminatın iade edilmemesini gerektiren diğer nedenlerin bulunması halinde teminat serbest bırakılmamaktadır.

KAYNAK:VERSAV YAZI KURULU

Join Our Mailing List

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Once Weekly Webinar

Free Webinar Once Per Week

Our free webinar runs once per week and is available to anybody who wants to know more about getting started on the road to financial freedom.