Vergi borcu ,  Vergi Usul Kanun’un 111 ve 6183 sayılı Kanun’un 37. maddesi gereğince; ilgili vergi kanunlarında gösterilen süreler içerisinde ödenmektedir.
Ödeme süresinin son günü, vergi borcunun vade tarihi olarak kabul edilmektedir.  Bundan mütevellit, borcun vade gününün mesai saatinin bitimine kadar ödenmemiş olması durumunda; bu vade gününü izleyen günden itibaren ödeme, gecikmiş olmaya başlamaktadır.
Bundan  dolayı, pişmanlık ve ıslah hükmünün uygulanmasında, haber verme ta­rihi itibarıyla vadesi geçmiş vergi borcu için; ödemenin geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanun’un 51. maddesinde belirlenen oranlarda uygulanacak gecikme zammı oranında bir zam hesaplanacak ve vergi aslı ile birlikte; haber verme tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi koşulu aranılacaktır.
3239 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikten önce, 371. maddenin beş nu­maralı bendinde; mükellefçe haber verilen ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için “gecikme zammı ora­nında” bir zamla birlikte ve haber verme tarihinden başlayarak 15 gün için­de ödenmesi hükme bağlanmış ve bu bentteki “her ay” deyimi takvim ayı olarak belirlenerek 83 sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile de uygulamaya bu şekilde yön verilmiştir.
 

Join Our Mailing List

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Once Weekly Webinar

Free Webinar Once Per Week

Our free webinar runs once per week and is available to anybody who wants to know more about getting started on the road to financial freedom.