Vergi uyuşmazlığı ,  vergi idaresiyle mükellefler arasında vergi do­layısıyla ortaya çıkan hukuki anlaşmazlıklardır. Genel olarak vergi uyuşmazlıkları, vergi borçlusu ile vergi alacaklısı arasında vergiyi doğuran olay, mükellefiyet, tarh, tebliğ, tahakkuk, ceza kesme, tahsil işlemleri ve uy­gulamalarından ortaya çıkmaktadır.
Örneğin, bir vergi inceleme elemanı­nın yapmış olduğu vergi incelemesi sonucu bulduğu matrah farkının, kanuna uygun olmadığının mükellef tarafından ileri sürülmesi, mükellef ile İdare arasındaki uyuşmazlığı doğurmuş olur.
Bu uyuşmazlığın hukuk dünyasın­da sonuç doğurabilmesi için matrah farkı üzerinden verginin tarh edilip, teb­liğ işleminin yapılmış olmasının ayrıca gerçekleşmesi gerekir. Vergi Uyuşmazlığı Bazen paranın çekiciliğinden doğan hatalı hesaplama teşebbüsleri, bazen de ticari ya da diğer faaliyetlerin kişi ve kuruluşlar arasında farklı değerlen­dirmeye tabi tutulmaları, vergi miktarını uyuşmazlık konusu duruma getirir. Vergi daireleri ile mükellefler, kendi görüşlerinin daha doğru olduğundan hare­ketle, anlaşmazlık içine girerler(9). Vergi uyuşmazlığının temelinde mükellef ile vergi dairesi arasında bir “anlayış farkı” ya da “görüş ayrılığı” bulunduğu gö­ze çarpmaktadır

Join Our Mailing List

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Once Weekly Webinar

Free Webinar Once Per Week

Our free webinar runs once per week and is available to anybody who wants to know more about getting started on the road to financial freedom.