İnteraktif Vergi Dairesi Uygulaması ,

1- Amaç ve Kapsam :
İnteraktif Vergi Dairesinin uygulaması ile gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin, vergisel yükümlülüklerini yerine getirilmesinde, mükelleflere kolay ve hızlı bir şekilde yerine getirilmesi, beyanname, bildirim,  yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin elektronik ortamda verilebilmesi maçıyla İnteraktif Vergi Dairesi uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş olup, bu uygulama 28.02.2018 tarihinden itibaren başlatılmıştır.
2- İnteraktif Vergi Dairesi Hizmetlerinden Yararlanabilecek Kişiler :
İnteraktif Vergi Dairesi Hizmetlerinden,

 • Maliye Bakanlığınca yapılan düzenlemeler kapsamında bu tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kullanıcı kodu ve şifresi bulunanlar,
 • e-Devlet şifresi bulunanlar,
 • Bu tebliğ kapsamında şifre edinen, (https://ivd.gib.gov.tr adresinden)

Gerçek ve tüzel kişiler sisteme giriş yaparak tebliğde bahse konu edilen hizmetlerden yararlanabileceklerdir.
3- İnteraktif Vergi Dairesi Şifresi Edinme ve Sisteme Giriş :

 • İnteraktif Vergi Dairesi hizmetlerinden yararlanmak isteyen ve daha önce şifre edinmemiş gerçek ve tüzel kişiler (vergiye tabi olan veya tüzel kişiliği olmayan) Sistem üzerinden istenen bilgileri girmek suretiyle edinebileceklerdir. Bu kişiler tebliğ ekinde yer alan (EK:1) “İnteraktif Vergi Dairesi Talep Bildirimi” formuyla mükellefiyet kaydı bulunanların bağlı oldukları vergi dairesine, mükellefiyet kaydı bulunmayanların ise her hangi bir vergi dairesine bizzat/yetkilileri vasıtasıyla müracaat ederek şifre edinebileceklerdir. Şifre vergi dairesince, zimmetli olarak şifre talebinde bulunan gerçek ve tüzel kişiye zimmetli olarak (imza mukabili)  teslim edilecektir.
 • Sisteme Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası/ Vergi Kimlik Numarası/kullanıcı kodu ve şifre bilgileri kullanılarakhttps://ivd.gib.gov.tradresi üzerinden giriş yapılacaktır.
 • Kullanıcı kodu ve şifrenin yetkisiz kişilerce kullanıldığının tespiti (öğrenilmesi)  halinde veya kullanıcı kodu ve şifrenin kaybolması, çalınması vb. durumlar halinde Gelir İdaresi Başkanlığının 444 0 189 numaralı Vergi İletişim Merkezine (VİMER) telefonla veya ilgili vergi dairesine dilekçe ile derhal bilgi verilmesi gerekmektedir. Söz konusu kişiler adına bildirim anına kadar yapılan işlemlerden ve taraflarına verilen kullanıcı kodu ve şifrenin kullanımından sorumlu olacaklardır.

4-Sistemin Avantajları Nelerdir :

 • Vergi dairesine gidilmeksizin vergisel işlemlerin yapılabilmesi,
 • İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapılan başvuru/taleplerin hangi aşamada olduğunun takibinin sağlanması,
 • Vergi dairesi sistemlerinde kayıtlı olan kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, mükellefiyet bilgileri ve motorlu taşıtlara ilişkin bilgilerin görüntülenebilmesi,
 • İşlemlerin sistem üzerinden başlatılması ve sonlandırılması,
 • Mükelleflere aracısız olarak elektronik ortamda hizmet sunulması,
 • Hizmet kalitesinin artırılması,
 • Kırtasiyeciliğin azaltılması,
 • Yükümlüklere ilişkin bürokratik işlemlerin azaltılması,
 • Vergiye gönüllü uyum seviyelerinin artırılması,

5- Sistemde Hangi Bilgiler Görüntülenebilir  :
Vergi dairesi sistemlerinde kayıtlı olan;

 • Kimlik bilgilerinizi, iletişim bilgilerinizi, mükellefiyet bilgilerinizi ve motorlu taşıtlara ilişkin bilgilerinizi,
 • Tahsil ve takip edilen tüm borçlarınızı,
 • Elektronik ortamda verilen bildirimlerinizi, beyannamelerinizi ve bu beyannamelere ilişkin tahakkuklarınızı,
 • Vergi dairesi emanet defterinde kayıtlı olan mahsuben/nakden iade edilebilir tutarınızı,
 • Hakkınızda yapılan elektronik yoklamalara ilişkin tutanaklarınızı,
 • Vergi dairesi tarafından banka hesaplarınız ve/veya araçlarınızın sicil kayıtları üzerine uygulanan elektronik haciz bilgilerinizi,
 • Adınıza düzenlenen vergi ceza ihbarnamelerinizi,
 • Elektronik tebliğat sistemi kapsamında tebliğ edilen evraklarınızı görüntüleyebilirsiniz.

6- Sistemde Hangi İşlemler Yapılabilir :

 • Vergi daireleri tarafından takip edilen borçlarınızı ödeyebilirsiniz.
 • Adınıza düzenlenen vergi ceza ihbarnamesine istinaden yasal süresi içerisinde cezada indirim ve uzlaşma talebinde bulunabilirsiniz. (Vergi Usul Kanunu Madde 376’ ya göre indirim talebi)
 • Mükellefiyet yazısı ve borç durum yazısı talebinde bulunabilir, talebe ilişkin Başkanlılça oluşturulan cevabi yazıyı sistem üzerinden alabilirsiniz.
 • Özelge talebinde bulunabilir, talebinizin durumunu takip edebilir ve özelgenizi yine sistem üzerinden alabilirsiniz.
 • İzaha davet kapsamında izahta bulunabilirsiniz.
 • İşe başlama, adres değişikliği, şube işyeri açılış/kapanış ve işi bırakma bildirimlerinde bulunabilir, bildirimlerinizin durumunu takip edebilirsiniz.
 • 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48’nci maddesi kapsamında tecil talebinde bulunabilirsiniz.
 • Muhtasar beyanname dönem değişikliğine ilişkin talepte bulunabilirsiniz.
 • Muhtasar beyanname verilmeyeceğine dair dilekçe verebilirsiniz.
 • Başkanlıkça uygun görülen diğer iş ve işlemlere ilişkin işlem yapabilirsiniz.

7- Sistemin Güvenliğinin Sağlanması :
Mükelleflerin vergisel işlemleri ile ilgili bilgiler, Vergi Usul Kanununun 5. Maddesine göre mahremiyet taşıdığı için sisteme giriş yapılmadan sistemin kullanılması ve sistem içerisinde yer alan bilgi ve belgelere erişilmesi mümkün değildir.
Sisteme giriş yapabilmek için Kullanıcı Kodu/TC Kimlik Numarası/Vergi Kimlik Numarası ve Kullanıcı Şifresi bilgileri kullanılmaktadır. 5 dakika süreyle sorgulama yapılmaması durumunda Kullanıcı Kodu/TC Kimlik Numarası/Vergi Kimlik Numarası ve Kullanıcı Şifresi bilgilerinin tekrar girilmesi istenecektir. Şifrenin arka arkaya 5 defa hatalı girilmesi durumunda kullanıcı hesabı 12 saat için erişilemez hale gelecektir.
İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapılacak işlemlerde sistemde kayıtlı cep telefonuna doğrulama kodu gönderilecektir. Doğrulama kodu bilgisi olamadan işleme devam edilemeyecektir.
Bilginin bütünlüğü ve gizliliği kriptolu iletişim (128-bit SSL) ile sağlanmaktadır. SSL teknolojisi ağ sunucusu ve ağ tarayıcısı arasındaki tüm bilgi akışını koruyan bir güvenlik protokolüdür.
8-Sistemi Kullanma Zorunluluğu :
İnteraktif Vergi Dairesi Sistemi Gelir İdaresi Başkanlığınca mükelleflere kolaylık sağlamak amacıyla oluşturulan bir sistemdir. Sistemin kullanılması zorunluluğu yoktur. Dileyen mükellefler bu sistemi kullanabilirler.
Kaynak:Berker Bostancı – HURSES

Join Our Mailing List

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Once Weekly Webinar

Free Webinar Once Per Week

Our free webinar runs once per week and is available to anybody who wants to know more about getting started on the road to financial freedom.