Kayıt Dışı Ekonomi ve Organize Vergi Kaçakçılığı İle Mücadele Ediliyor Mu? , Ülkemizde kayıt dışı ekonomi­nin son yıllarda tekrar yükselişe geçtiği bilinen bir vakıadır. Bu duruma, yüksek belirlenen Özel Tüketim Ver­gisi oranlarının mevcut olduğu sektörlerde yaygın olarak görülen organize vergi kaçak­çılığı fiillerini ekleyince, Vergi Denetim Kurulu’nun görev ve sorumluluğu her geçen gün artmaktadır.

Vergi Denetim Kurulu 2017 Faaliyet Raporu’nda; 2017 yılı içinde “Kayıt Dışı Ekonomi ve Organize Vergi Kaçakçılığı ile Mücadeleye Yönelik Çalışma­larının” özetini ve sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.
Dünyanın en yüksek vergileri uygulanan akaryakıt sektörüne ilişkin sonuçlar, kaçakçılığın boyutları dikkate alındığında; vergi oranı arttıkça kayıp ve kaçağın artacağı gerçeğini bir kez daha ortaya koymaktadır.
AKARYAKIT KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELEYE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR
ÖTV Kanunu eki (I) sayılı listedeki akaryakıtlar dışında ve piyasada 10 numara yağ ve benzeri adlarla isimlendirilen bazı ürünlerin, ilgili mevzuata aykırı olarak akaryakıt ürünleri­ne karıştırılmak veya doğrudan akaryakıt olarak kullanılmak suretiyle vergi kaybına ve haksız rekabete neden olduğu bilinmektedir.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yazısı, GİB değerlendirmesi ve yapılan analizler sonucu 171 mükellef incelemeye sevk edil­miştir. Ayrıca kayıt dışı olarak akaryakıt satışı yapılabileceği konusunda tereddütler oluşan 36 mükellef incelemeye sevk edilmiştir.
Bu kapsamda 2017 yı­lında incelemesi tamam­lanan mükelleflerle ilgili 71.781.838,64 TL matrah farkı, 145.488.078,64 TL vergi farkı tespit edilerek, 136.059.013,90 TL ceza kesilmesi önerilmiştir.
KAÇAK AKARYAKIT SATIŞININ TESPİTİNE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR
İstanbul Organize Vergi Kaçakçılığı ile Mücadele Grup Başkanlığı Vergi Müfettişleri ta­rafından yürütülen bir inceleme ve araştırma görevi kapsamın­da düzenlenen Görüş ve Öneri Raporu ile kaçak akaryakıt satışı kapsamında sahte belge düzenleme faaliyetinde bulu­nan mükellefler tespit edilerek bu mükelleflerin analizi yapıl­mıştır. Analizi yapılan şirketle­rin organizasyon kapsamında gerçekleştirdikleri kaçak akar­yakıt faaliyetlerinin gizlenmesi ve belge düzeninin sağlanması amacıyla hayali üretim konusu olan boya ve tiner üretimleri­ne ilişkin olarak sahte fatura düzenlemeleri nedeniyle; söz konusu faturaların önemli bir kısmının şirketlerin kendi arasındaki işlemlere ait oldu­ğu, faturaların diğer kısmının ise kaçak akaryakıt satışının gerçekleştirildiği kişilerin adına düzenlendiği tespit edilerek bu kazançların vergilendirile­mediği sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde 578 mükellef incelemeye sevk edilmiştir.
Bu kapsamda 2017 yılında incelemesi tamamlanan mükel­lefler ilgili 1.400,00 TL ceza kesilmesi önerilmiştir.
Tüplü-Dökme LPG teslimlerine yönelik yapılan çalışmalar
LPG sektöründe faaliyet gösteren mükelleflerin dökme olarak aldıkları LPG’yi oto­gaz olarak kullanılmak üzere teslim etmek suretiyle neden olabilecekleri vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi amacıyla, bu kayıp ve kaçağa neden olan yöntemlerin araştırılması, bu yöntemleri kullanan veya kul­lanmış olma ihtimali açısından riskli görülen mükelleflerin tespit edilmesi, bu mükellefle­rin takibini sağlamaya yönelik öneriler geliştirilmesi konusun­da çalışmalar yapılmıştır.
Çalışmalar kapsamında elde edilen veriler üzerinde yapılan analiz çalışması neticesinde 2013 ve 2014 yıllarında top­lam 39 mükellef vergi incele­mesine sevk edilmiştir. Ayrıca 2016 yılında tüplü/dökme olarak aldıkları LPG’yi otogaz şeklinde teslim etmek suretiyle vergi kayıp ve kaçağına neden olabileceği değerlendirilen 33 mükellef daha vergi incelemesi­ne sevk edilmiştir. Bu kapsam­daki mükelleflere yönelik vergi incelemelerine 2017 yılında da devam edilmiştir.
BİTKİSEL VE ATIK YAĞLARIN AKARYAKIT ÜRÜNÜ OLARAK KULLANIMININ TESPİTİNE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR
İstanbul Organize Vergi Kaçakçılığı ile Mücadele Grup Başkanlığı Vergi Müfettişle­ri tarafından yürütülen bir inceleme ve araştırma görevi kapsamında düzenlenen Görüş ve Öneri Raporu ile bitkisel ve atık yağların, akaryakıt ürünü olarak kullanıldığı ve bu yolla mükelleflerin kamu zararına ve vergi kayıp kaçağına sebebiyet vermek suretiyle işlem tesis etmiş olabilecekleri sonucuna ulaşılmış olup, konuya ilişkin 5 mükellef incelemeye sevk edilmiştir. Bu kapsamdaki mükelleflere yönelik vergi incelemelerine 2017 yılında da devam edilmiştir.
ÖTV’SİZ DENİZ YAKITI UYGULAMALARINDA USULSÜZLÜKLER YAPAN FİRMA VE ŞAHISLAR HAKKINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bünye­sinde kurulmuş olan Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Ko­misyonu Başkanlığı’na gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda ÖTV’siz yakıt uy­gulamalarına yönelik muhtelif usulsüzlüklerin tespit edildiği bildirilmiştir. Yapılan çalışmalar neticesinde 67 mükellef vergi incelemesine sevk edilmiştir.
Bu kapsamda 2017 yılın­da incelemesi tamamlanan mükelleflerle ilgili 93.584,40 TL matrah farkı, 215.461,10 TL vergi farkı tespit edilerek 124.316,70 TL ceza kesilmesi önerilmiştir.
Yukarıdaki tablo her yıl yeniden yaşanıyor. Ne vergi müfettişleri inceleme yapmak­tan, ne de akaryakıt sektö­ründekiler “organize işler”den vazgeçmiyor. Vergi oranları makul seviyelere indirilinceye kadar tablonun değişmesi de mümkün görülmüyor.
Kaynak:Nedim Türkmen-Sözcü Gazetesi

OnlineSavunucu ile vergi problemlerinden kurtulan binlerce mükellef arasın katılın!

Uygulamayı İndirin!

Google Play: https://goo.gl/qHo4fv 
App Store: https://goo.gl/vYTqCU
Site: https://www.onlinesavunucu.com/

Join Our Mailing List

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Once Weekly Webinar

Free Webinar Once Per Week

Our free webinar runs once per week and is available to anybody who wants to know more about getting started on the road to financial freedom.