Konkordato nedir? Konkordato (iflas anlaşması) ilan edince ne olur? ,İtalyanca “concordato” kelimesinden dilimize geçen ‘konkordato’nun Türkçe karşılığı “iflas anlaşması”dır. “Batık durumdaki şirketlerin borçlarını karşılayabilecekleri koşullar dahilinde ödemek için alacaklılarıyla yaptıkları anlaşma” anlamına gelen konkordato, ilk kez, Papalık makamıyla başka hükümetler arasında yapılan anlaşmalar için kullanılmıştır.
Hukuk ve ekonomi literatüründe, batık durumunda, alacaklıların, alacaklarını belli bir plana göre almaları için aralarında yaptıkları sözleşme anlamında kullanılan komkordato (iflas anlaşması), borçlunun, alacaklılarının üçte ikisiyle anlaşarak borçlarının en az yarısını ödemesi ve kalanını da ödeme planına bağlamasıdır.
Ticaret mahkemesinin onayladığı bu anlaşmada alacaklılar, alacaklarının belli bir bölümünden feragat eder veya vadesi gelmiş borçların vadesini uzatabilirler.

Konkordato Başvurusu Nereye, Nasıl Yapılır?

Mali durumu bozularak ödeme gücünü kaybetmiş ve konkordato hükümlerinden faydalanmak isteyen borçlu, Asliye Ticaret Mahkemesine başvurur. Konkordato sürecinde borçlarını ödeyebileceği durumu gösteren projesini ve ayrıntılı bilançosunu veren borçlunun teklifi, konkordato süresi verilebilmesi için uygun şartlarının olup olmadığı araştırılıp incelenir. Borçlunun varlıklarının, borçların en az yüzde 50’sini karşılamaya yetip yetmeyeceği ve borçlunun teklifinin varlıklarıyla uygun olup olmadığını tespit etmek için İcra Tetkik Mercii bilirkişiye başvurur.

Konkordato Süreci Nasıl İşler?

Tetkik Mercii bilirkişinin yapacağı inceleme sonucunda;
– Borçlunun konkordato süresi verilmesi için gereken şartları taşımadığı sonucuna varılırsa konkordato başvurusu reddedilir.
– Borçlunun gerekli şartları taşıdığı sonucuna varılırsa, borçluya konkordato süreci tayin edilir ve komiser atanır.
– Konkordato projesini inceleyen Tetkik Mercii, borçlunun teklifinin gerekli şartları taşıdığı kanısına varılırsa, borçluya iki aylık bir konkordato süresi verir.
– Süre, kararın verildiği tarihten itibaren işler ve takip eden ikinci ayın aynı gününde biter.
– Konkordato komiseri, bu süre içerisinde rapor ve konkordato dosyası hazırlayarak mahkemeye verilmek üzere icra dairesine teslim eder. Rapor üzerine Ticaret Mahkemesi, konkordatonun tasdik edilip edilmeyeceği hakkında inceleme yapmaya başlar.

Konkordato Başvurusu Nereye, Nasıl Yapılır?

 
Konkordato sürecinin amaçları, verilen süre içerisinde borçlunun teklif ettiği konkordatonun alacaklılar tarafından incelenmesi ve mahkemece kabulü için zaman tanınmasıdır.
Konkordato sürecine giren borçluya icra takibi yapılamaz, sürenin verilmesinden önce başlanmış takipler durur. Yapılan her türlü takip işlemi geçersizdir, konkordatonun re’sen dikkate alınması gerekir.
Ancak borçlu aleyhine rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapılabilir veya daha önce başlamış olan rehin takiplerine devam edilebilir.
İcra ve İflas Kanunu 206. maddesinin 1. sırasında yazılı alacaklılar (Hizmetçi ücretleri, müstahdem ücretleri, cenaze masrafları, nafaka alacakları, işçi ihbar ve kıdem tazminatları) mühlet süresince takip yapabilir veya başlamış olan takiplerine devam edebilirler.
Konusu, şahıs varlığı hakkı olan veya borçlunun malvarlığı ile ilgili olmayan ilamlı takipler devam edebilir.
Konkordato sürecinde borçlu aleyhine dava açılabilir ve ihtiyati tedbir kararı alınabilir.

Konkordato Sürecinde Neler Yapılabilir Neler Yapılamaz?

Borçlu, konkordato süreci boyunca malları üzerinde tasarruf yetkisine sahiptir. Fakat bu yetkinin kullanılması, konkordato komiserinin denetimindedir. Borçlu, süreç içinde komiserin denetiminde işlerini yapmaya devem eder. Ancak, konkordato süresinin ilanından sonra borçlunun bazı işlemleri yapması kesinlikle yasaklanmıştır. Bunlar;
– Mallarını rehnetmek,
– Gayri menkullerini satmak ve gayri menkulleri üzerinde ayni hak tesis etmek,
– Kefil olmak,
– İvazsız tasarruflarda bulunmak (bağışlama, ariyet gibi).