Sahte belge kullanma veya düzenleme fiili nedeniyle “özel esaslara tabi mükellefler listesine” veya “KOD listesine” alınma yasal mıdır? Bununla karşılaşan mükellefler nasıl bir yol izlemelidirler?
Vergi idarelerinin vergi mükellefleri hakkında, sahte belge düzenleme veya kullanma nedeniyle, bir takım sınıflandırmalar yapıp, belli listelere kaydederek vergi iadelerinde veya bir kısım vergisel işlemlerde farklı muamelelere tabi tuttukları görülmektedir.
Ancak, mükelleflerin bu şekilde kategorize edilmelerine olanak sağlayan hiçbir yasal düzenleme bulunmadığı gibi Anayasa’da da buna izin veren bir hüküm yer almamaktadır.
Bu nedenle bu tür işlemlere karşı açılan davalarda vergi mahkemelerince, “yasal dayanağı olmadan yapılacak bir sınıflandırmanın, vergi barışını bozucu etki yaratacağı gibi Anayasa’da güvence altına alınan kişi hak ve hürriyetlerine de aykırılık teşkil edeceği” gerekçesiyle kabul kararları verildiği görülmektedir.
 

Join Our Mailing List

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Once Weekly Webinar

Free Webinar Once Per Week

Our free webinar runs once per week and is available to anybody who wants to know more about getting started on the road to financial freedom.