Vergi hukukunda zamanaşımı iki türlüdür; tahakkuk zamanaşımı (tarh zamanaşımı) ve tahsil zamanaşımıdır.
Tahakkuk zamanaşımına göre, vergi alacağının doğduğu takvim yılını izleyen yılın başından başlayarak beş yıl içinde tarh ve yükümlüye tebliğ edilmeyen vergiler zamanaşımına uğramaktadır.
Tahsil zamanaşımına göre ise kamu alacağı, vadesinin rastladığı yılı izleyen takvim yılı başından itibaren beş yıl içinde tahsil edilmezse zamanaşımına uğramaktadır.
Matrah takdiri için vergi dairesince takdir komisyonuna başvurulması ya da bir mücbir sebep bulunması tahakkuk zamanaşımını durdurur.
Tahsil zamanaşımını ise yükümlünün yabancı ülkede bulunması, hileli iflas etmesi ve hakkında takibat yapılmasına olanak bulunmaması hallerinde durur.
Kısmen ödeme, haciz, ödeme emri tebliği, mal bildirimi, teminat gösterilmesi, yargı organlarında yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi, alacağın ödeme planına bağlanması hallerinde ise tahsil zamanaşımı kesilir; yani zamanaşımı süresi kesme
nedeninin gerçekleşmesi ile en baştan tekrar başlar.

Join Our Mailing List

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Once Weekly Webinar

Free Webinar Once Per Week

Our free webinar runs once per week and is available to anybody who wants to know more about getting started on the road to financial freedom.