Mükerrer Vergilendirme,Vergi Usul Kanunu’nun 117. maddesinde yer almaktadır.Maddede “Verginin mükerrer olması: Aynı vergi kanununun uygulanmasında belli bir vergilendirme dönemi için aynı matrah üzerinden bir defadan fazla vergi istenmesi veya alınmasıdır. ” şeklinde tanımlanmıştır. Tanımdan da fark edileceği gibi mükerrer verginin unsurları, aynı dönemde aynı matrahtan, aynı verginin alınmış olmasıdır. Başka bir anlatımla, vergi mükerrerliği nedeniyle düzeltme yapılabilmesi için;
a) Vergilendirme döneminin,
b) Matrahın,
c) Verginin aynı olması gerekir.
 

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.