Limited şirket tüzel kişiliğine ait borçların vergi dairesi tarafından yapılandırılması sonucunda bir tek çizelge ile yapılandırılıp, şirket tüzel kişiliğinden tahsil edilmesi gerekmektedir. Yürürlüğe giren 7020 sayılı yasa hükümlerine göre Limited şirket borçları şirket tüzel kişiliği adına taksitlendirilip bir çizelge ile ödenmesi sağlanmaktadır.(1) Ancak, bazı yapılandırma çizelgelerinde aynı borç aynı anda Limited şirketin 2 ayrı müdürüne 2 ayrı ödeme çizelgesi halinde yapılandırılmış olduğunu görebilmekteyiz. Böyle bir durum doğal olarak son derece hatalı bir yapılandırma işlemidir.
7020 sayılı yasa 27.05.2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yasanın yürürlülük tarihi 01.06.2017 olup, son müracaat tarihi ise 30.06.2017 olacaktır. Burada limited şirket borçlarının ortakları açısından ödenmesi sırasında, her iki ortak tarafından şirketteki payları kadar kısım ek-2A no’lu dilekçeyle yapılandırılabilir.
Tüzel kişiliğe ait bir kaynaktan kaynaklanan borcun aynı anda mükerrer olarak iki ayrı çizelge ile iki ayrı müdüre ödenmesi için tebliğ edilmesi hatalı bir taksitlendirme olacaktır. Vergi borçlarının yapılandırılması ile ilgili yürürlüğe giren 7020 sayılı kanunun 2. maddesine göre; bir Limited şirkete ait toplam borcun şirket ortakları bazında hisseleri oranında bölüştürülerek yapılandırılması mümkün görülmektedir.
Diğer yandan,Limited şirkete ait bir borcun aynı anda Limited şirketin iki müdürüne mükerrer bir şekilde ödeme çizelgesine bağlanarak aynı anda aynı borcun iki müdürden tahsil edilmesi bir borcun aynı anda iki farklı kişiden tahsili anlamına gelecektir. Bu işlemde doğal olarak aynı borcun iki farklı kişiden mükerrer bir şekilde tahsilat yapılması sonucuna götürecektir. Bir borcun aynı anda iki farklı muhataptan tahsil edilmesi durumunda ortaya 100 TL’lik bir borcun 200 TL gibi bir tahsilat yapılması sonucunu doğuracaktır ki bu da tahsilatta mükerrerliğe neden olur.

Vergi idaresinin amacı borcu tahsil etmektir. Ancak tüzel kişiliklere ait bir vergi borcunun aynı anda hem (A) müdüründen alınması ve hem de aynı anda müdür (B)’den alınması tahsilatta mükerrerliğe neden olacaktır. Sonuçta, borçlu Limited şirketin takipli total borcu 100 TL iken; müdür (A)’dan 100 TL tahsilat yapılması yeterli olacaktır diye düşünülmektedir. Aynı anda müdür (B)’den de 100 TL alınması, toplam borcun 100 TL yerine 200 TL olarak bahsedilmesi anlamına gelir.
Özellikle, 7020 sayılı yasaya göre taksitlendirilen 2. madde kapsamındaki borçların ödemelerinde fazladan yapılan ödemelerin geri iadeleri mükelleflere yapılamayacağı gerçeği dikkate alındığında böyle bir mükerrer çizelge mükellefler açısından haksız bir uygulama olur. Bir borcun aynı anda iki kişiden tahsili de vergide mükerrer tahsilata neden olacaktır.
Sonuç olarak, Limited şirketin tüzel kişiliği ile ilgili tek borcun aynı anda iki müdüre taksitlendirmesi işlemi hatalı olacağından tek müdür bazında veya en doğru işlem tüzel kişilik bazında taksitlendirme çizelgesinin hazırlanması gerekecektir. 7020 sayılı torba yasa kapsamında borcun üzerinde fazladan yapılan ödemelerin mükellefe geri iadesi problemlere neden olmaktadır.
—————————
[1] Son zamanlarda vergi daireleri asıl amme borçlusu için tebliğ edilecek ödeme emirlerini asıl borçluya tebliğ edemeyip, ikinci planda sorumlu bulunan şirket ortaklarına, şirket müdürlerine veya mirasçılara veya vergi mükelleflerinin sorumlularına, kefili ve yabancı şahıs ve kurumların temsilcilerine ödeme emri tebliği yapılmalıdır. Burada dikkate edilecek en önemli nokta asıl borçlu yönünden zamanaşımına uğramış borcun daha sonra diğer potansiyel amme borçlularına ödeme emrinin mükerrer tebliğ edilmesi işlemidir.
Kaynak:Av. Nazlı Gaye Alpaslan Güven