Danıştay 4. Daire
Tarih : 11.09.2018
Esas No : 2014/9078
Karar No : 2018/7364
6111 s. K
DEVİR ALINAN ŞİRKETİN VERGİ BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI

Devir alınan şirketin vergi borçlarının da 6111 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılması gerektiği hk.
İstemin Özeti: Davacı şirketin 05.10.2005 tarihinde devraldığı … Turizm Tatil Hizmetleri A.Ş. ait 2004 yılına ait vergiler ile hesaplanan gecikme zammı borcunun 6111 sayılı Kanun uyarınca yapılandırılması için yapılan başvurunun reddine dair 09.12.2013 tarih ve 41790 sayılı işlemin iptali istemiyle dava açılmıştır. Vergi Mahkemesinin kararıyla; vergi borcu bulunan … Turizm Tatil Hizmetleri A.Ş’nin tüm aktif ve pasifiyle birlikte kül halinde davacı şirkete devredildiği ve 05.10.2005 tarihinde yayımlanan Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde de ilan edildiği, davacı şirketin, bu ilan ile de tüzel kişiliği sona eren ve bütün aktif ve pasifleri ile birlikte devredilen sözü edilen şirketin külli halefi olduğu, dolayısıyla bu vergilerden de sorumlu olduğunun anlaşıldığı, davalı idarece sehven yapılandırma kapsamına dahil edilmeyen vergi borcunun, 6111 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilerek yapılandırılması hakkaniyet gereği iken, davacının başvurusunun reddine dair işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir. Kararın, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Karar: İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar, usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmediğinden, temyiz isteminin reddi ile Vergi Mahkemesinin kararının onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen onbeş (15) gün içinde Danıştay’da kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.
 

Join Our Mailing List

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Once Weekly Webinar

Free Webinar Once Per Week

Our free webinar runs once per week and is available to anybody who wants to know more about getting started on the road to financial freedom.