6183 sayılı AATUHK’ nun 102. maddesine göre, “Amme alacağı, vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren 5 yıl içinde tahsil edilmezse zamanaşımına uğrar.
Para cezalarına ait hususi kanunlarındaki zamanaşımı hükümleri mahfuzdur. Zamanaşımından sonra mükellefin rızaen yapacağı ödemeler kabul olunur.” hükmüne amirdir.
Tahsil zamanaşımına uğramış vergilerin tahsilatı yapılamaz.  Ödeme emirleri gönderilemez.
Tahsil zamanaşımına uğramış ödeme emirlerinin tebliğ edilmesi halinde, tahsil zamanaşımına uğradığı iddiasıyla ödeme emrine tebliğinden itibaren 15 gün içinde vergi davası açılması gerekir.
Tahsil zamanaşımına uğramış vergi ve cezalar ile ilgili hacizlerin uygulanması veya uygulanmaya devam edilmesi halinde, tahsil zamanaşımına uğradığı iddiasıyla haciz işlemlerine vergi davası açılması gerekir.

Join Our Mailing List

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Once Weekly Webinar

Free Webinar Once Per Week

Our free webinar runs once per week and is available to anybody who wants to know more about getting started on the road to financial freedom.