Haciz,

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun “Haciz” başlıklı 62. maddesinin 1. fıkrasında; “Borçlunun, mal bildiriminde gösterilen veya tahsil dairesince tespit edilen borçlu veya üçüncü şahıslar elindeki menkul malları ile gayrimenkullerinden, alacak ve haklarından amme alacağına yetecek miktarı tahsil dairesince haczolunacağı” hükme bağlanmıştır. Haciz Aynı Kanunun “üçüncü şahıslardaki menkul malların, alacak ve hakların haczi” başlıklı 79. maddesinin 2. fıkrasında da; “Borçlunun alacağı veya üçüncü şahıstaki bir malı haczedilip de üçüncü şahıs, borcu olmadığı veya malın yedinde bulunmadığı veya haczin tebliğinden evvel borç ödenmiş veya mal istihlak edilmiş yahut kusuru olmaksızın telef olmuş veya alacak borçluya veya emrettiği yere verilmiş olduğu gibi bir iddiada ise keyfiyeti, haczin kendisine tebliğinden 7 gün içinde tahsil dairesine yazılı beyanla bildirmeye mecburdur. Bildirmediği takdirde mal elinde ve borç zimmetinde sayılır ve hakkında bu kanun hükümleri tatbik olunacağı, menkul malların aynen teslimi mümkün olmadığı takdirde değeri ödenir. Üçüncü şahısların genel hükümler gereğince asıl borçluya rücu haklarının saklı olduğu” hükümlerine yer verilmiştir.
Yasa hükmü doğrultusunda haciz yolu ile kovuşturmada borçlunun sadece mal bildiriminde gösterilen (alacak ve haklar dahil) haczi cihetine gidilmesi şart değildir. Tahsil dairesinin re’sen yapacağı araştırma neticesinde tespit edileceği borçluya ait malları, kendisinin veya üçüncü şahıslar elindekileri haczedilebilir.

Join Our Mailing List

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Once Weekly Webinar

Free Webinar Once Per Week

Our free webinar runs once per week and is available to anybody who wants to know more about getting started on the road to financial freedom.