İhtiyati Tahakkuka İtiraz,

Madde 20: Haklarında ihtiyati tahakkuk üzerine ihtiyati haciz tatbik olunanlar ihtiyati tahakkuk sebeplerine ve miktarına 15. madde gereğince itirazda bulunabilirler.
Açıklama ve Yorum: Bu maddeye göre haklarında yapılan ihtiyati tahakkuk üzerine ihtiyati haciz uygulanmaz. İhtiyati tahakkuk sebebine ve miktarına karşı dava açabileceklerdir.
6183 Sayılı Kanunun 15. maddesinde; ihtiyati haciz nedenine karşı itiraz edebileceği belirtildiği halde, 20. maddede “dava” terimi kullanılmış, hem davanın konusu hem de nedenleri değişik biçimde gösterilmiştir. İhtiyati Tahakkuka İtiraz Buradaki önemli özellik, mükelleflerin henüz ihtiyati hacizle sonuçlanmamış ihtiyati tahakkuk işlemlerine itiraz haklarının bulunmadığıdır. Bu nedenle, itirazın (davanın) haczin tatbiki, gıyapta yapılan hacizlerde de, haciz keyfiyetinin tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ilgili vergi mahkemesine ihtiyati tahakkukun sebebine veya miktarına yapılması mümkündür.”
6183 Sayılı Kanunun 20. maddesi; “ihtiyati tahakkukun idari dava konusu edilebilmesini ilgili hakkında ihtiyati haciz uygulanmış olması koşuluna bağlı kılınmıştır. Bunun sebebi, ihtiyati tahakkuk işleminin mükellefe tebliğinin gerekli olmaması, mükellefin böyle bir tahakkukun varlığını ihtiyati haciz uygulanmasıyla birlikte öğrenmiş bulunmasıdır.” Bu konuda Danıştay “ihtiyati tahakkuk yapılmasının, ihtiyati haciz uygulanmasından önce mükellefin menfaatini ihlal etmeyeceği ve bu nedenle de, idari davaya konu edilemeyeceği yolundadır.”
Bu nedenle de mükellefin, ihtiyati haciz uygulamasından önce, herhangi bir biçimde ihtiyati tahakkuku öğrenmiş olması, hatta, gerekmediği halde, mükellefe tebliğ edilmiş bulunması durumunda dahi, idari dava açabilmek için, ihtiyati haciz uygulanmasını beklemesi gerekmektedir.”
Kaynak: Amme Alacaklarının Takip ve Tahsil Usulü (Mustafa Lütfi Tombaloğlu Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Üyesi)

Join Our Mailing List

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Once Weekly Webinar

Free Webinar Once Per Week

Our free webinar runs once per week and is available to anybody who wants to know more about getting started on the road to financial freedom.