Tahsil Zamanaşımı Ve zamanaşımı Süresinin Hesaplanması

Madde-102: Amme alacağı, vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden yılı başından itibaren 5 yıl içinde tahsil edilmezse zamanaşımına uğrar. Para cezalarına ait hususi kanunlarda zamanaşımı süreleri mahfuzdur. Zamanaşımından sonra mükellefin rızaen yapacağı ödemeler kabul olunur.
6183 Sayılı Kanunun 102. maddesinde düzenlenen zamanaşımı süresi, “kamu alacağının tahakkukundan (tahsil edilebilir aşamaya gelmesinden sonraki) aşamaya yöneliktir. Tahakkuk zamanaşımında, kamu alacağının hukuk düzeninde doğması engellendiği halde, tahsil zamanaşımına uğrayan kamu alacağı, yalnızca tahsil edilebilirliğini yitirmektedir.”
Zamanaşımının gerçekleşmesi kamu alacağını ortadan kaldırmamaktadır. Aksine hukuksal yapı bakımından kamu tahsil dairesince her zaman takip olanağı mevcuttur. Böylece kamu alacağı zamanaşımına uğramasına rağmen “tabii hak” niteliğine dönüşür ve kavuşturmaya tabi tutulur.” Tahsil Zamanaşımı Ve zamanaşımı Süresinin Hesaplanması
 Kamu alacağının tahsil zamanaşımına uğraması ile birlikte, ödeme emri düzenlenmesi ve cebri icra yöntemine başvurabilmek için hukuken geçerli bir sebep de kalmaz.
6183 Sayılı Kanunun 104. maddesinde de istisnai olarak zamanaşımına uğramayacak olan alacaklar belirtilmiştir. Örneğin; taşınmaz rehinleri, aciz belgesine bağlanan alacaklar, kamu borçlusunun yabancı memleketlerde bulunması, hileli iflas etmesi ve terekenin tasfiye nedeniyle kovuşturmaya konu edilemeyen alacaklar, bu hallerin devamı süresince zamanaşımına uğramayacaktır.
  zamanaşımı hesaplaması nasıl yapılır?  

Zamanaşımı Süresinin Hesaplanması

6183 Sayılı AATUHK’nın 102. maddesinde amme alacağının vadesinin rastladığı takvim yılını izleyen yılın başından itibaren 5 yıl içinde tahsil edilemeyen alacakların zamanaşımına uğrayacağı belirtilmiştir. Kamu alacağının (verginin) vadesi, o verginin ödeme süresinin son gününü ifade eder. (AATUHK’nın 37/3, VUK’un 111/2) Verginin tahsili ile ilgili olarak, tahsil zamanaşımının başlaması vade tarihi değil, vadeyi izleyen takvim yılı esas alınmıştır. https://versav.com.tr/Bunun nedeni yükümlülerin tabi oldukları zamanaşımını ayrı ayrı incelemekten idareyi kurtaran daha kolay çalışabilmek düşüncesidir. Tahsil zamanaşımı süresi dolduktan sonra alacaklı kamu idaresinin vergi tahsil edebilme yetkisi kalkar, ancak zamanaşımı süresinin dolmasından sonra yükümlünün rızası ile yapacağı ödemeler kabul edilir. (m. 102/2)

Kaynak: Amme Alacaklarının Takip ve Tahsil Usulü (Mustafa Lütfi Tombaloğlu Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Üyesi)

Join Our Mailing List

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Once Weekly Webinar

Free Webinar Once Per Week

Our free webinar runs once per week and is available to anybody who wants to know more about getting started on the road to financial freedom.