Mükellefin Hukuki Temsil ve Yardım Hakkı,

İdare hukuku uygulamasında hukuki temsil ve yardım (respresenlation and assistance) ilgili kişinin, gerekli görmesi durumunda idare önünde kendisini bir başkası ile temsil ettirebilmesi veya katıldığı süreçte kendisine hukuki yardım sağlayacak bir kişinin de bulunmasını ifade eder.
Pozitif hukukumuz açısından bakıldığında Türk vergi hukukunda mükelleflerin iradi temsiline ilişkin açık bir düzenleme bulunmamaktadır. Bununla birlikte, bu konuda yasaklayıcı bir kural da söz konusu değildir. Bu nedenle uygulamada, tebligat kabul etme, uzlaşma veya hataların düzeltilmesi yoluna gitme, vergi alacağına ilişkin iade, mahsup ve takas başvurularında bulunma, beyanname ve eklerini verme gibi bazı ödevler noter aracılığıyla özel yetkili kılınmış vekil aracılığıyla yapılabilmektedir. Mükellefin Hukuki Temsil ve Yardım Hakkı Hukuki ve teknik yönden mükellefin uzman desteğine ihtiyacı olan vergi incelemesi sürecinde de temsil ve hukuki yardım mükellef açısından vazgeçilmez unsurlardır. Bu bağlamda, mükellefin vergi incelemeleri ile ilgili görüşmelere, defter ve kayıtlarla ilgili olan yetkili Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin kendisiyle birlikte katılmasını sağlamak ya da kendisini temsilen yetkili bir temsilcisini göndermek hakkı bulunmaktadır. Bunun için mükellefi temsilen gelen kişilerin uygun şekilde yetkilendirilmiş olmaları ve temsil belgesinin görüşmeler başlamadan önce inceleme elemanına sunulması gerekir.

 Asılsız İhbar Durumunda İhbarcıyı Öğrenme Hakkı

İhbara dayanan aramalarda, ihbarda belirtilen hususların mevcut olmadığının ortaya çıkması halinde nezdinde arama yapılanların her biri ihbarda bulunanı öğrenme hakkına sahiptir. İhbar üzerine yapılan aramada ihbar sabit olmazsa nezdinde arama yapılan kimse muhbirin adının bildirilmesini isteyebilir, bu takdirde, vergi dairesi muhbirin ismini bildirmeye mecburdur

Başvuru ve İtiraz Hakkı

Vergilendirme sürecinde yükümlünün muhatap olduğu icrai idari işlemler karşısındaki en önemli hakkı, bu işlemlere karşı dava açma imkanıdır. İdare tarafından yapılan tarhiyat ve ceza kesme işlemleri, tam anlamıyla idarenin tek taraflı icrai işlemleriyle yükümlünün hak ve menfaatini etkileyen işlemlerdir. Bu işlemler çoğu zaman yükümlünün iradesine rağmen gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla, bir hukuki koruma olarak yükümlünün bu işlemlere karşı yargı denetimi mekanizmasına başvuru hakkı tanınmıştır.
Bu kapsamda, hazırlayıcı/ön idari işlem niteliğindeki vergi incelemesinin de buna bağlı tarhiyat ya da ceza kesme şeklinde somutlaşan işlemler üzerinden yargı denetimine tabi tutulması söz konusudur. Bu noktada, yapılan idari işlemin muhatabı olan kişinin tarhiyat ve/veya ceza kesme işlemine karşı hukuki yönden itiraz, iddia ve savunmasını ortaya koyma hakkı bulunmaktadır. Diğer bir ifadeyle, işlemin muhatabı, bu işlemin hukuki unsurları itibari ile hukuka aykırılığını iddia ederek yargı denetimine tabi tutulmasını talep edebilir. Vergi incelemesine dayalı olarak tesis edilen tarhiyat ve/veya ceza kesme işlemine karşı işlemin muhatabı, işlemin yetki, şekil, sebep, konu ve maksat unsurlarından biri ya da birkaçı yönünden sakatlığını ileri sürerek dava açabilir.”
VUK’un 377. maddesinde vergi mahkemesinde dava açmaya yetkili olanlar mükellefler ile kendisine ceza kesilenler olarak belirtilmiştir. Söz konusu madde uyarınca, mükellefler ve kendilerine vergi cezası kesilenler, tarh edilen vergilere ve kesilen cezalara karşı vergi mahkemesinde dava açabilirler. VUK’un 378. maddesi uyarınca, vergi mahkemesinde dava açabilmek için verginin tarh edilmesi, cezanın kesilmesi, tadilat ve takdir komisyonları kararlarının tebliğ edilmiş olması; tevkif yoluyla alınan vergilerde istihkak sahiplerine ödemenin yapılmış ve ödemeyi yapan tarafından verginin kesilmiş olması lazımdır.
Diğer yandan, mükellefler beyan ettikleri matrahlara ve bu matrahlar üzerinden tarh edilen vergilere karşı dava açamazlar. Ancak, VUK’un vergi hatalarına ait hükümleri mahfuzdur. Ayrıca, ihtirazi kayıt durumu da bu kuralın istisnasını teşkil eder.
Kaynak: Vergi İncelemesi (Dr. Tahir Erdem)

Join Our Mailing List

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Once Weekly Webinar

Free Webinar Once Per Week

Our free webinar runs once per week and is available to anybody who wants to know more about getting started on the road to financial freedom.