Madde madde Korona Virüs tedbirlerinden etkilenen mükelleflere sağlanan imkanlara ilişkin tablo.
Corona Virüs (Covid-19) salgınına yönelik alınan tedbirlerden etkilenen mükelleflere çeşitli imkanlar sağlamak amacıyla bugüne kadar birçok düzenleme yapılmıştır.
KORONA VİRÜS VERGİ DÜZENLEMELERİ
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin verilme ve ödeme süresinin uzatılması (125 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği )
2019 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.
GEKAP Beyannamesinin verilme ve ödeme tarihlerinin yeniden düzenlenmesi (3 Sıra No.lu GEKAP Genel Tebliği)
GEKAP Beyannameleri, 2020 yılında 6 aylık, takip eden yıllar için 3 aylık olarak verilecektir. Gelinen son durumda, en son 30 Mart 2020 tarihine ertelen GEKAP beyannamelerinin verilme ve ödemesi 4/8/2020 tarihine ertelenmiş oldu.
Şubat dönemi KDV beyannamelerinin ertelenmesi (126 Sıra No.lu VUK Sirküleri )
26/3/2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken KDV Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 24/4/2020 tarihine ertelenmiştir.
Şubat dönemi Ba-Bs bildirimlerinin ertelenmesi 126 Sıra No.lu VUK Sirküleri 
31/3/2020 tarihine kadar verilmesi gereken “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresi 30/4/2020 tarihine ertelenmiştir.
e-Defter oluşturulması ve e-Defter Beratları yüklenme süresinin ertelenmesi 126 Sıra No.lu VUK Sirküleri 
31 Mart 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 30 Nisan 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.
Mücbir sebep kapsamındaki mükelleflerin; Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ait Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dahil) ve KDV Beyannamelerinin ertelenmesi 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
a) Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükelleflerin,
b) Koronavirüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla; alışveriş merkezleri dahil perakende, sağlık hizmetleri, mobilya imalatı, demir çelik ve metal sanayii, madencilik ve taş ocakçılığı, bina inşaat hizmetleri, endüstriyel mutfak imalatı, otomotiv imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı, araç kiralama, depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım, sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler, matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri, tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri, lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri, tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti ile halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri sektörlerinde faaliyette bulunan mükelleflerin,
c) Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin
Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında vermeleri gereken muhtasar ve KDV beyannamelerinin verilme süresi 27/7/2020 tarihine kadar; bunlar üzerinde tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 27/Ekim, Kasım, Aralık tarihlerine uzatılmıştır.
Mücbir sebep kapsamındaki mükelleflerin; Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ait Form Ba-Bs bildirimleri, e-Defter/Beratlarının ertelenmesi 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
Yukarıda belirtilen mükelleflerin Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ait Form Ba-Bs bildirimleri, e-Defter oluşturulması ve e-Beratlarının yüklenmesi tarihleri 27/7/2020 tarihine ertelenmiştir.
Konaklama vergisinde erteleme 7226 Sayılı Kanun
Konaklama vergisinin yürürlüğü 1/4/2020 tarihinden 1/1/2021 tarihine ertelenmiştir.
YMM tasdik raporlarının ibraz süresinin uzatılması  1 Sıra No.lu SMMM ve YMM Kanunu Sirküleri
YMM tasdik raporlarının verilme süreleri, son günü 30/6/2020 tarihine kadar olanlar için geçerli olmak üzere 2 ay süreyle uzatılmıştır.
KORONA VİRÜS SOSYAL GÜVENLİK DÜZENLEMELERİ
Asgari ücret desteğinin 2020 yılında da sağlanması 7226 Sayılı Kanun
2020 yılında sektör ayırımı yapılmaksızın, finansmanı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak şekilde, işverenlere, ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 2,50 TL, aylık 75 TL asgari ücret desteği sağlanması amaçlanmaktadır.
Kısa çalışma uygulamasından yararlanma şartlarının kolaylaştırılması 7226 Sayılı Kanun
İşçinin kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için öngörülen hizmet akdinin feshi hariç işsizlik sigortası hak etme koşullarını yerine getirmesi hükmü, kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş olması şeklinde uygulanması düzenlenmiştir.
Telafi çalışması süresinin artırılması 7226 Sayılı Kanun
İşveren dört ay içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabilecektir.
KORONA VİRÜS  YARGISAL/HUKUKİ DÜZENLEMELER
İcra ve iflas takiplerinin durdurulması 2276 sayılı Karar
Nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, 22/3/2020 tarihinden 30/4/2020 tarihine kadar yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına ve bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verilmiştir.
Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru vb. sürelerin durdurulması 7226 Sayılı Kanun
a) Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dâhil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar bakımından belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim tarafından tayin edilen süreler ile arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler 13/3/2020 (bu tarih dâhil) tarihinden,
b) 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim veya icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler; nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler 22/3/2020 (bu tarih dâhil) tarihinden,
itibaren 30/4/2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar duracaktır.
DİĞER BAZI DÜZENLEMELER
Elektrik, doğal gaz faturalarının 1 yıla kadar ertelenmesi hakkında Cumhurbaşkanına yetki verilmesi 7226 Sayılı Kanun
Elektrik ve/veya doğal gaz tüketim bedellerinin tahakkuk ve/veya tahsilatlarının süresinin ve kapsamının belirlenerek 1 yıla kadar ertelenmesi ile elektrik ve/veya doğal gaz dağıtım ve/veya tedarik şirketlerinin söz konusu ertelemeden kaynaklanan anapara haricindeki tüketicilerden tahsil edilmeyen bedellere ilişkin finansman maliyetinin, gecikme zammı tutarını geçmemek üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanmasına yönelik Cumhurbaşkanı’na yetki verilmiştir.
İş yeri kira bedelinin ödenememesinin sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmayacağı 7226 Sayılı Kanun
1/3/2020 tarihinden 30/6/2020 tarihine kadar işleyecek iş yeri kira bedelinin ödenememesi kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmayacaktır.
İrtifak hakkı bedelleri ve ecrimisillerde erteleme 7226 Sayılı Kanun
Üzerinde turizm tesisleri yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcılar ve işletmecilerden; irtifak hakkı tesis edilip edilmediğine veya kullanma izni verilip verilmediğine bakılmaksızın 1/4/2020 tarihi ile 30/6/2020 tarihi arasındaki dönemde tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat payları ile Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli turizm tesislerinin yatırımcıları ve işletmecilerinden bu faaliyetleri dolayısıyla Hazine taşınmazlarını izinsiz kullanımlarından dolayı aynı dönemde tahsil edilmesi gereken ecrimisillerin ödeme süreleri, başvuru şartı aranmaksızın altı ay ertelenmiştir.
Kredi, kredi kartı, çek ve senetlerde ödemelerini aksatanların sicillerinin etkilenmemesi 7226 Sayılı Kanun
Anapara ve/veya taksit ödeme tarihi 24/3/2020 tarihinden önce olup da; kullandığı nakdî ve gayrî nakdî kredilerinin anapara, faiz ve/veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 31/12/2020 tarihine kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacaktır.
COVID-19 salgını nedeniyle zarar gören esnaf ve sanatkârların, Türkiye Halk Bankası anonim şirketince düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin kararlar kapsamındaki kredi borçlarının ertelenmesi 2283 sayılı Karar
COVID-19 salgını nedeniyle zarar gören esnaf ve sanatkârların, Türkiye Halk Bankası anonim şirketince düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin kararlar kapsamındaki, 31/3/2020 ve öncesi tarihlerde kullandıkları düşük faizli kredilerden doğan borçlarından, 1 Nisan-30 Haziran 2020 tarihleri arasında vadesi dolacak olan kredi borçları vadesinde/taksit vadesinde/hesap devresinde ilgili mevzuatına göre faiz tahakkuk ettirilmek suretiyle vade tarihinden/taksit vadesinden/hesap devresinden itibaren üç ay süreyle faizsiz olarak ertelenmiştir.

Deloitte Türkiye

Join Our Mailing List

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Once Weekly Webinar

Free Webinar Once Per Week

Our free webinar runs once per week and is available to anybody who wants to know more about getting started on the road to financial freedom.