Tarhiyat öncesi uzlaşma, nezdinde vergi incelenmesine başlanmış mükelleflerin  adlarına tarhiyat yapılmadan önce başvurulan bir yoldur.Bir uyuşmazlığın tarhiyat öncesi uzlaşmaya konu olması için mükellef nezdinde  yapılan bir “vergi incelemesine’’ dayanması gerekir.
Tarhiyat öncesi uzlaşmanın kapsamına;
Vergi, resim ve harçlar,
Kesilecek vergi ziyaı cezası (ağır nitelikli fiiller hariç),
Kesilecek genel usulsüzlük cezası,
Kesilecek özel usulsüzlük cezası girmektedir.
Tarhiyat Öncesi Uzlaşmayı doğrudan mükellef talep edebileceği gibi inceleme elemanının daveti  üzerine de gerçekleşebilir.
İnceleme elemanı, mükellefin uzlaşma talebi üzerine yetkili uzlaşma komisyonu başkanı ile temas kurarak uzlaşma gününü belirler. Uzlaşma gün ve saati, bir yazı ile uzlaşma gününden en az 15 gün önceden mükellefe bildirilir veya inceleme tutanağına  yazılır. Muhatabın bilinen en son adresine uzlaşmaya davet yazısının tebliğ edilememesi veya yazıda bildirilen yer ve tarihte mükellefin uzlaşma davetine  uymaması halinde uzlaşma temin edilememiş sayılır. Tarhiyat öncesi uzlaşma görüşmeleri, vergi incelemesini yapan denetim  elemanlarından oluşturulan uzlaşma komisyonu ile mükellefler arasında  yapılır. Meslek mensupları uzlaşmaya katılarak görüş açıklayabilirler.
Uzlaşma sonucunda düzenlenen uzlaşma tutanakları kesindir ve ilgili vergi daireleri  tarafından gerekli işlemlere hemen başlanır.
Üzerinde uzlaşma sağlanan veya tutanakla tespit edilen hususlar hakkında dava  açılamaz ve hiçbir merciye şikayette bulunulamaz.
Tarhiyat öncesi uzlaşmadan yararlanan mükellef, üzerinde uzlaşılan vergi ve ceza için cezalarda indirim hakkından yararlanamaz.
Uzlaşma tutanağı vergi ve cezaların ödeme sürelerinden önce mükellefe tebliğ edilmişse, kanuni ödeme sürelerinde; ödeme süreleri kısmen veya tamamen geçtikten sonra mükellefe tebliğ edilmişse uzlaşma tutanağının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir.
Üzerinde uzlaşılan vergi miktarına ayrıca VUK 112. maddesine göre bu verginin normal vade tarihinden uzlaşma tutanağının imzalandığı tarihe kadar geçen süre için gecikme faizi hesaplanır.
Mükellef uzlaşma görüşmelerine katılmasına rağmen tutanağı imzalamaz veya ihtirazi  kayıtla imzalarsa uzlaşma sağlanamamış sayılır.
Uzlaşmanın sağlanamaması halinde, mükellef:
Tarhiyat sonrası uzlaşma talep edemez,
Tarhiyata karşı tebliğ tarihini takip eden 30 gün içerisinde vergi dairesine  cezalarda indirim talebinde bulunabilir.
Tarhiyata karşı tebliğ tarihini takip eden 30 gün içerisinde vergi  mahkemesinde dava açabilir.

Uzlaşma tutanağının diğer nüshası ile vergi inceleme raporunun vergi dairesine intikali  üzerine, vergi dairesince yapılacak tarhiyata ilişkin dava açma süresinin son günü  akşamına kadar komisyonun teklif ettiği miktarı kabul ettiğini belirten bir dilekçe ile  vergi dairesine başvuran mükellefle başvuru tarihi itibariyle uzlaşma olmuş sayılır ve  buna göre işlem yapılır.
 

Join Our Mailing List

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Once Weekly Webinar

Free Webinar Once Per Week

Our free webinar runs once per week and is available to anybody who wants to know more about getting started on the road to financial freedom.