Vergi Usul Kanunu’nun 5. maddesinde yer alan düzenlemeye göre, gelir vergisi mükellefleri ile sermaye şirketleri, her yıl Mayıs ayının son gününe kadar vergi tarhına esas olan kazanç tutarları ile bunlara isabet eden vergi miktarlarını gösteren levhayı almak zorundadırlar.
Bu düzenlene gereği, vergi levhalarının Mayıs ayı sonuna (bu tarih tatil olduğundan 1 Haziran akşamına) kadar alınması unutulmamalıdır.
Elektronik ortamda alınan vergi levhalarının vergi dairesine veya meslek mensuplarına onaylattırılmasına gerek yoktur. İnternet vergi dairesinden çıktı olarak alınması ve istendiğinde ibraz edilmek üzere işyerlerinde bulundurulması yeterlidir.
Vergi levhası almak ve bulundurmak zorunda olanların, yapılan denetimlerde bulundurma zorunluluğuna uymadığının tespit edilmesi halinde, her bir tespit için Vergi Usul Kanunu’nun 353. maddesinin (4) numaralı bendine istinaden özel usulsüzlük cezası kesilmektedir.

Bu cezanın tutarı 2020 yılı için 350 liradır.

Join Our Mailing List

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Once Weekly Webinar

Free Webinar Once Per Week

Our free webinar runs once per week and is available to anybody who wants to know more about getting started on the road to financial freedom.