Danıştay 7. Daire
Tarih : 08.11.2018
Esas No : 2016/3964
Karar No : 2018/4846
VUK Md. 135
İNCELEME YAPMA YETKİSİ OLMAYAN KİŞİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN İNCELEMEYE İSTİNADEN TESİS EDİLEN İŞLEM
İnceleme yapma yetkisi olmayan vergi dairesi müdür vekili tarafından gerçekleştirilen incelemeye istinaden tesis edilen işlemin bu nedenle iptaline karar verilmesi gerektiği hk.
İstemin Özeti: Davacıya ait “…” isimli geminin, harici seferden dahili sefere geçirilmesi esnasında yapılan kontrolde tespit edilen transit motorin, fuel oil ve makine yağına isabet eden özel tüketim vergilerinin düzenlenen vergi inceleme raporuna istinaden, 2011 yılının Mayıs dönemi için tekerrür hükümlerinin de uygulanması suretiyle vergi ziyaı cezalı olarak re’sen takdir edilmesine ilişkin işlemleri; davacı şirkete ait geminin harici seferde iken dahili sefere geçirildiği ancak hasarı nedeniyle kullanılamaz hale geldiği için, bir daha harici sefere çıkmayacak şekilde söküm amacıyla … Gemi Söküm Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine satıldığı, harici seferden dahili sefere geçen geminin içerisinde bulunan ve tespiti yapılan transit yakıtın yurt içi piyasaya intikal ettirilmediği, millileştirilmek suretiyle kullanılmadığı, atık bertaraf tesislerine sevk edilerek teslim ve imha edildiği hususlarına ilişkin davacı tarafından ibraz edilen belgelere, davalı idare tarafından aksini ispatlayacak şekilde yakıtın yurt içi piyasaya intikal ettirildiğine ilişkin somut bir tespitin bulunmadığı gerekçesiyle iptal eden Vergi Mahkemesinin kararının; yurt dışından alınan transit yakıtın yurt içinde kaldığı anlaşıldığından tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
Karar: Temyiz başvurusu; davacıya ait geminin, harici seferden dahili sefere geçirilmesi esnasında yapılan kontrolde tespit edilen transit motorin, fuel oil ve makine yağına isabet eden özel tüketim vergilerinin düzenlenen vergi inceleme raporuna istinaden, 2011 yılının Mayıs dönemi için tekerrür hükümlerinin de uygulanması suretiyle vergi ziyaı cezalı olarak re’sen takdir edilmesine ilişkin işlemleri istemin özeti bölümünde yazılı gerekçeyle iptal eden mahkeme kararının bozulması istemine ilişkindir.
213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 135. maddesinin olay tarihinde yürürlükte bulunan şeklinde vergi incelemesinin; hesap uzmanları, hesap uzman yardımcıları, ilin en büyük mal memuru, vergi denetmenleri, vergi denetmen yardımcıları veya vergi dairesi müdürleri tarafından yapılacağı düzenlenmiştir.
Dosyanın incelenmesinden; transit yakıtlara isabet eden özel tüketim vergisinin tekerrür hükümleri de uygulanmak suretiyle davacıdan re’sen tarh edilmesi gerektiğine dair düzenlenen 03.12.2013 gün ve R-2013/8 sayılı sınırlı vergi inceleme raporuna istinaden dava konusu cezalı tarhiyatın gerçekleştirildiği; dayanak vergi inceleme raporunun vergi dairesi müdür vekili tarafından imzalandığı; dolayısıyla, vergi incelemesinin de müdür vekili tarafından yapıldığı görüldüğünden, yukarıda yer verilen Yasa hükmü kapsamında vergi incelemesi yapma yetkisi bulunmayan vergi dairesi müdür vekili tarafından gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır. İnceleme yapma yetkisi olmayan vergi dairesi müdür vekili tarafından gerçekleştirilen incelemeye istinaden tesis edilen işlemin bu gerekçeyle iptaline karar verilmesi gerekirken, yukarıda yer verilen gerekçeyle iptalinde sonucu itibariyle isabetsizlik görülmemiştir.

Bu nedenle; temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, mahkeme kararının bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından, temyiz isteminin reddine, kararın tebliğ tarihini izleyen on beş (15) gün içinde Danıştay nezdinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, oybirliği ile karar verildi.

Join Our Mailing List

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Once Weekly Webinar

Free Webinar Once Per Week

Our free webinar runs once per week and is available to anybody who wants to know more about getting started on the road to financial freedom.