Mükellef Kriz Hattı!

TEMİNAT İSTENMESİ

Vergi Mükellefi Savunucuları Derneği:Ana Sayfa / TEMİNAT İSTENMESİ

Teminatta Süre

2018-01-16T08:39:04+00:00Ocak 16, 2018|

6183 Sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre, hilafına bir hüküm bulunmadıkça bu kanunda yazılı müddetlerin hesaplanmasında ve tebliğlerin yapılmasında Vergi ...

Teminat İstenebilecek Haller

2018-01-16T08:35:45+00:00Ocak 16, 2018|

Mükelleflerin belli zamanlarda beyan dışı bırakılan hâsılatları, gider ve maliyet şişirme yanında kaçakçılık suç ve cezaları nedeni ile vergi incelemesine ...

Teminat Gösterilebilecek Değerler

2018-01-16T08:29:25+00:00Ocak 16, 2018|

6183 Sayılı Kanunun 9 uncu maddesinde sayılan durumların varlığı halinde teminat istenmesi mucip hale gelmektedir. Buna göre, 10 uncu madde ...

Vergi Hukukunda Teminat Uygulaması

2018-01-16T08:26:15+00:00Ocak 16, 2018|

I- GİRİŞ Vergi hukukunda teminat ve teminatın değerlenmesi ile ilgili hususlar 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununun 10 ...

Teminat İsteme Yazısına Dava Açılması

2017-08-22T09:15:38+00:00Ağustos 22, 2017|

Danıştay 4. Dairesi Tarih         : 15.10.2008 Esas No   : 2007/5821 Karar No  : 2008/3601 AATUHK Md. 9 TEMİNAT İSTEME YAZISINA DAVA AÇILMASI Teminat ...

İhtiyati Hacizde Teminat

2017-02-02T11:50:43+00:00Şubat 2, 2017|

Mahkeme, teminatsız ihtiyati haciz kararı veremez. 6100 Sayılı HMK m.87 uyarınca,  1 Ekim 2011 tarihinden itibaren ihtiyati haciz taleplerinde nelerin ...

Go to Top